Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjno – wychowawczą dla młodzieży niedostosowanej społecznie w normie intelektualnej. Do ośrodka nie przyjmuje się młodzieży i dzieci chorych psychicznie lub fizycznie, wymagającej stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy, upośledzonych umysłowo. Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych, prawidłowego przebiegu wychowania resocjalizującego oraz możliwość ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. MOW jest jednostką organizacyjną powiatu świdnickiego, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem powiatu. W ośrodku funkcjonuje zespół szkół, składający się z VIII klas szkoły podstawowej. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców. Limit miejsc 48.W placówce funkcjonują 4 grupy wychowawcze.

Oferta usługowa MOW w Mrowinach oferuje i umożliwia

 

  • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego wychowanków
  • pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych
  • pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych
  • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań
  • wszechstronne przygotowanie wychowanków do zaradnego, aktywnego i samodzielnego życia

 

Placówka posiada również siłownię sportową przeznaczoną do zajęć ogólnorozwojowych.

 

Pracą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają kierownicy filii, agend oraz działów (Działu InstrukcyjnoMetodycznego, Działu Przetwarzania Danych, Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Działu Książki Mówionej, Samodzielny Referent Administracyjny, Główny Księgowy).

Biblioteka Publiczna w Kotlinie nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym przyszłość. W dobie zalewu kultury masowej, chcemy promować wśród młodych ludzi kulturę czytelniczą. Naszym głównym zadaniem będzie wzrost czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, audiowizualnych.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Publiczna w Kotlinie udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzeni działalności informacyjnej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Mrowinach posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru .....................

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu - Załącznik do uchwały Nr XVI/524/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 1999 r.