Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjno – wychowawczą dla młodzieży niedostosowanej społecznie w normie intelektualnej. Do ośrodka nie przyjmuje się młodzieży i dzieci chorych psychicznie lub fizycznie, wymagającej stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy, upośledzonych umysłowo. Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych, prawidłowego przebiegu wychowania resocjalizującego oraz możliwość ukończenia Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I Stopnia o kierunku murarz - tynkarz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. MOW jest jednostką organizacyjną powiatu świdnickiego, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem powiatu. W ośrodku funkcjonuje klasa VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. . Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców. Limit miejsc 48.W placówce funkcjonują 4 grupy wychowawcze.

Oferta usługowa MOW w Mrowinach oferuje i umożliwia

 

  • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego wychowanków
  • pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych
  • pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych
  • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań
  • wszechstronne przygotowanie wychowanków do zaradnego, aktywnego i samodzielnego życia

 

Placówka posiada również siłownię sportową przeznaczoną do zajęć ogólnorozwojowych.

 

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Mrowinach powołany został na podstawie aktu założycielskiego w 1994r.

STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO w  Mrowinach