Mrowiny

Ulica: Szkolna 6

58-130 Żarów

Telefon:74 858 03 16

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Mrowinach

Przetargi

Przetarg nie odbył‚ się z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.
 
 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przełożeniu pokrycia dachowego wraz z częściowym uzupełnieniem nową dachówką na budynku Szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach. W załączeniu  obmiar  robót, Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia, wzór oferty, wzór umowy oraz wykaz wymaganych załączników.
Termin składania ofert 22 września godz. 9.00
Termin wykonania 31 grudnia 2017 r.

obmiar
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
stwior
zał 1 Oferta wzór
zał 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
zał 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał 4 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
zał 5 Wykaz ważniejszych zamówień
zał 6 Wykaz osób
zał 7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez kierownika budowy 
zał 8 Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

Przetarg nie odbył się z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

  
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przełożeniu pokrycia dachowego wraz z częściowym uzupełnieniem nową dachówką na budynku Szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach. W załączeniu  obmiar  robót, Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia, wzór oferty, wzór umowy oraz wykaz wymaganych załączników.