Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Adresowany jest on do wszystkich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Polsce.

 

REGULAMIN KONKURSU I.Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach 2. Celem konkursu jest: 1) Zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych; 2) Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji bombek z wprowadzeniem akcentów regionalnych; 3) Prezentacja bombki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej 4) Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, oraz uzdolnień plastycznych; 5) Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 3. Tematyka konkursu Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – bombki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figuratywność, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. II. Warunki konkursu 1. W konkursie mogą wziąć udział wychowankowie MOW, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacyjnych oraz uczestniczy zajęć resocjalizacyjno- wychowawczych. Praca może być wykonana wspólnie z opiekunami. 2. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać wykonane bombki przez uczestników. 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie metryczki konkursowej i nadesłanie jej z pracą na adres organizatora. Bombkę należy przesłać do dnia 18 grudnia 2017 r. Na adres MOW w Mrowinach, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów 4. Prace mogą być wykonane z dowolnego tworzywa w dowolnej technice. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu bombek mogą pomagać także inne osoby (wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy) Zespół może liczyć maksymalnie do 2 osób. 5. Konstrukcja bombki powinna być stabilna. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą

 

dane: imię i nazwisko autora ( autorów) miejscowość MOW i adres. Formularz zgłoszeniowy jest integralną częścią niniejszego regulaminu. 6. Bombkę należy dostarczyć do 18 grudnia 2017 do MOW w Mrowinach ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów ( liczy się data stępla pocztowego) 7. Bombki będą prezentowane podczas Wigilii w MOW w Mrowinach oraz podczas spotkania opłatkowego dla tutejszego środowiska lokalnego, organizowanego w styczniu każdego roku na świetlicy Wiejskiej w Mrowinach, w którym wezmą udział władze Gminy Żarów i Sołectwa Mrowiny. III. Ocena i nagrody 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów specjalnie do tego celu. 2. Bombki będą oceniane według następujących kryteriów: a). ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; b). opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych); c). motywy regionalne; d). wkład pracy; e). estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; f). walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 3. Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce i 2 wyróżnienia. Będą to nagrody rzeczowe i dyplomy. Mamy też nadzieję, że uda nam się pozyskać sponsorów, by wychowanków nagrodzić finansowo. Każdy MOW, który weźmie udział w konkursiw otrzyma dyplom z fotografią zwyciężkiej bombki i bombki nadesłanej przez MOW. 4. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w na stronie internetowej MOW Mrowiny oraz przesłane email do każdej z placówek uczestniczącej w konkursie. 5. Wręczenie nagród nastąpi w dzień organizacji wigilii w MOW w Mrowinach. Nagrodzeni (nieobecni) otrzymają fotografię z wręczenia nagród. 6.Nadesłane prace nie będą odsyłane do osób biorących udział w konkursie. 7. Organizator zastrzega, że nadesłane prace mogą być wykorzystane do dekoracji i wystawy z podaniem imienia i nazwiska wychowanka/ów, opiekuna – uczestnika konkursu oraz MOW w tutejszej placówce.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NAZWA I ADRES MOW ZGŁASZAJĄCEGO UDZIAŁ W KONKUSIE: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... E-MAIL:.....................................................TEL:...................................................... DANE OSOBY/OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE: IMIĘI NAZWISKO WYCHOWANKAÓW.............................................................. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA............................................... Data zgłoszenia: Pieczęć MOW i podpis Dyrektora Placówki