Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

I Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach

Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów, tel. 74 8580316, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące,

 niezbędne wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 5. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 6. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 7. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 8. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 10. Jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane

następujące dodatkowe wymagania:

1 Ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 1. Ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
 2. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

 Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:

- Karta Nauczyciela;

- Kodeks Pracy;

- Ustawa o pracownikach samorządowych;

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- Ustawa budżetowa;

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ustawa o rachunkowości

 1. Znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach: Program Finanse Vulcan, Płatnik ZUS, Aplikacja Bankowa VeloBank, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA, PEFRON
 2. Ogólna znajomość zasad księgowości projektów unijnych,
 3. Umiejętność obsługi komputera,
 4. Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

IV Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego:

 1. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych,
 2. Przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanych jednostek,
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 4. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
 5. Przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 6. Sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym ww. stanowiska,
 7. Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
 9. Naliczanie wynagrodzeń,
 10. Rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym
 11. Sporządzanie sprawozdań wykonania wydatków i dochodów miesięcznych/kwartalnych/rocznych,
 12. Sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 13. Rozliczanie dożywiania prowadzonego przez stołówkę,
 14. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora 

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w wymiarze 1/1 etatu – 40 godzin tygodniowo.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
 • w budynku nie ma toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych.

 

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach w miesiącu listopadzie 2023r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%.

VII Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 289) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2).

8.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).

 1. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4).
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5).
 3. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 6).

 

 

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 5 - 8 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VIII Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VII w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach”.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów w sekretariacie (parter) w terminie do    11 grudnia 2023 r. do godz. 14:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

IX Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.mowmrowiny.pl /zakładka – ogłoszenia / oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

 

Mrowiny, 29.11.2023 r.

Klauzula RODO MOW w Mrowinach

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula RODO MOW w Mrowinach pdf 1.33 MB Ireneusz Kozieł
Załącznik nr 1 doc 23.00 KB Ireneusz Kozieł
Załącznik nr 2 doc 23.00 KB Ireneusz Kozieł
Załącznik nr 3 doc 22.50 KB Ireneusz Kozieł
Załącznik nr 4 doc 22.50 KB Ireneusz Kozieł
Załącznik nr 5 doc 28.00 KB Ireneusz Kozieł
Załącznik nr 6 doc 23.50 KB Ireneusz Kozieł
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 grudzień 2023 08:41 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 08:41 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 grudzień 2023 08:52 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 08:53 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 01 grudzień 2023 09:09 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 09:45 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 09:53 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:03 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:05 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:22 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:23 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 01 grudzień 2023 10:24 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:25 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:26 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 01 grudzień 2023 10:31 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:32 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:33 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:33 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:34 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:34 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:34 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:40 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 10:49 Ireneusz Kozieł