Regulamin pobytu wychowanka

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. MOW działa zgodnie z postanowieniami Statutu Ośrodka, który określa jego charakter, przeznaczenie, organizację i zadania . Regulamin niniejszy jest zgodny z zasadami zawartymi
  w deklaracji Praw Dziecka ONZ.

 

 1. W ośrodku ogół wychowanków jest podzielony na grupy wychowawcze, które powierzone są
  w miarę stałej opiece wychowawców. Liczba wychowanków w grupach podczas zajęć wynosi do 12.

 

 1. Przy organizowaniu nauki własnej i zajęć w kołach zainteresowań oraz w zespołach zajęć świetlicowych , prac porządkowych, gospodarczych i społecznie użytecznych na rzecz ośrodka
  i środowiska, można wychowanków stałych grup łączyć w różnorodne zespoły - zależnie od zadań jakie dany zespół ma wykonać. Skład zespołów uzgadniają pracujący ze sobą wychowawcy.

 

 1. Wychowankowie ośrodka mogą należeć do organizacji młodzieżowych działających w naszym ośrodku, a za zgodą wychowawców mogą należeć do organizacji działających w środowisku. Wychowankowie ośrodka mogą na wniosek wychowawcy i za zgodą Rady Pedagogicznej MOW
  w Mrowinach podejmować naukę lub naukę zawodu w szkołach środowiskowych i innych formach kształcenia ( kursy, przyuczenia do zawodu, itp.) oraz w różnorodnych formach kursowych organizowanych przez placówkę.

 

 1. W okresie ferii szkolnych ośrodek może organizować i prowadzić różne formy zajęć
  i wypoczynku na miejscu lub na koloniach, biwakach , obozach poza siedzibą ośrodka w oparciu
  o przepisy obowiązujące w tym zakresie. Wychowankowie mogą również uczestniczyć
  w koloniach i obozach organizowanych przez instytucje, organizacje i zakłady pracy po uzyskaniu na to zgody dyrektora ośrodka .

 

 1. Za zgodą dyrektora ośrodka, na podstawie wniosku wychowawcy, wychowankowie mogą wyjeżdżać na przepustkę/być urlopowani w okresie przerw w nauce szkolnej do rodzin własnych,  krewnych, opiekunów prawnych lub do domów dziecka.

 

7. Wniosek o urlop powinien zawierać zobowiązanie rodziny do zapewnienia nieletnim opieki  wychowawczej i materialnej oraz w razie potrzeby, opieki w czasie podróży. Ośrodek     może     odmówić     zgody     na     udzielenie  przepustki/ urlopu  w   czasie  wolnym  od zajęć   szkolnych   
 w   następujących  wypadkach:

 

 1. a) jeżeli pobyt wychowanka  w   ośrodku   jest  krótszy  niż . 30 dni. Okres   ten   dotyczy  również,   przypadków  ucieczek, samowolnych odaleń   i nie punktualnych  powrotów   z   poprzednich  przepustek   i   urlopów,

 

 1. b) jeżeli rodzice dziecka są pozbawieni władzy rodzicielskiej, a Sąd Rodzinny nie wyraża    zgody na wyjazd dziecka do rodziny, opiekuna prawnego, domu dziecka itd.

 

 1. c) jeżeli stan zdrowia  wychowanka  wymaga  takich warunków, których rodzina nie jest
  w   stanie, mu zapewnić,

 

 1. d) jeżeli istnieją   uzasadnione   zastrzeżenia   odnośnie   wpływu wychowawczego osób  

         zapraszających,

 

 1. e) jeżeli stan zdrowia rodziców lub opiekunów uniemożliwia im sprawowania opieki,

 

 1. f) jeżeli Rada Pedagogiczna lub Zespół Wychowawców podejmie decyzję o czasowym wstrzymaniu przepustek ze względu na naganne zachowanie wychowanka - na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie,

 

 1. g) jeżeli Sąd Rodzinny nie wyraził zgody na udzielanie przepustek,

 

 1. h) jeżeli organ prowadzący postępowanie w sprawie wychowanka nie wyraził zgody na udzielenie przepustki/urlopowanie.

 

 1. Rodzice lub  krewni  mogą  odwiedzać wychowanków w czasie wolnym od planowanych zajęć szkolnych.

 

 1. Każdy wychowanek ośrodka, w każdej sytuacji może liczyć na pełne zrozumienie swoich potrzeb, problemów i zmartwień wśród zespołu wychowawców i nauczycieli. W każdej też chwili może zwrócić się ze swoimi sprawami do dyrekcji ośrodka, wychowawcy, nauczyciela oraz do psychologa i pedagoga.

 

10.Stosunki między wychowankami a wychowawcami opierają się w ośrodku na zasadach partnerstwa i pełnego poszanowania godności osobistej  wychowanka      i     wychowawcy.      Sumienie   i   serce   są   główną miarą  wszelkich poczynań wychowawców.   Nie   oznacza  to   jednak  pobłażania  czynów  prawnie zabronionych,   przynoszącym  szkodę   jednostce   czy   ogółowi.

 

II .       WYCHOWANEK   MA  OBOWIĄZEK

 

 1. Godnie reprezentować ośrodek,  w   środowisku,   grupę   na   terenie      ośrodka   i poza nim,   znać,    szanować   i   wzbogacać   jej   dobre tradycje.

 

 1. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom  ośrodka.

 

 1. Systematycznie realizować zadania wynikające  z programu  nauczania   i    w pełni wykorzystywać   czas   przeznaczony  na  naukę.

 

 1. Pomagać kolegom mającym  trudności  w  nauce.

 

 1. Okazywać szacunek kolegom,    chronić   słabszych.-   kategorycznie    zabrania się stosowania   przemocy.

 

 1. Szanować mienie ośrodka   poprzez , prawidłowe     użytkowanie   sprzętu  i     innych,  rzeczy, z  których  korzysta (np. przybory   szkolne,   zeszyty,   książki), naprawianie   tych,  które   uległy zniszczeniu   lub  uszkodzeniu   w   czasie użytkowania.

 

7 .W     wypadku      celowego     niszczenia     mienia  ośrodka,       wychowanek   lub   jego rodzice   pokrywają koszty   naprawy   lub    odkupienia   zniszczonego   mienia. Pokrycie  kosztów  może   odbywać   się    na     następujących   zasadach   :

 1. a) ściągnięcie należności   z   książeczki   SKO  wychowanka,

 

 1. b) podjęcie przez wychowanka  pracy  zarobkowej   w   celu  zdobycia    środków, finansowych  na  pokrycie   szkód,

 

 1. c) ściągnięcie należności      od     rodziców      -      także      z  wykorzystaniem procedury

postępowania sądowego. Odstąpienie   od  podjęcia kosztów  ,  może  nastąpić w  przypadku     

naprawienia sprzętu lub pomocy przy jego naprawie. Zasady postępowania w wypadku niszczenia mienia są określone w procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Zwracać kolegom uwagę łamiącym regulamin , zwłaszcza w przypadku:

- zniszczenia  mienia,

- używania przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do kolegów.

W   przypadku   braku   reakcji,  zgłaszanie  zaistniałych  zdarzeń  wychowawcom, lub innym pracownikom.

 

 1. Dbać o zdrowie   i   bezpieczeństwo   swoje i  kolegów   poprzez:

- systematyczną pracę     nad  wyzbyciem  się  wszelkich  nałogów  zagrażających  zdrowiu i życiu, np.   palenie  papierosów,  picie  alkoholu,  odurzanie   się   itp.

-  nie  noszenie kolczyków,  obrączek,   pierścieni i innych ozdób.

Zabrania        się     wykonywania     tatuaży,      samookaleczeń i stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

 

10. Przestrzegać  zasad higieny   osobistej   poprzez   :

-  dokładne   codzienne mycie   się   (toaleta  poranna  i  wieczorna),

-   pranie   i   zmianę  bielizny   osobistej,

-  noszenie   indywidualnie   dobranej,   schludnej   fryzury  i ubioru,

-   poddawanie  się   koniecznym zabiegom   sanitarnym,

-   częste  mycie   rąk   (zwłaszcza  przed  posiłkami,   wyjściem z toalety itp.),

-   dbanie   o   powierzone  wyposażenie  do     wykonywania w/w   czynności ,   tj . kubek,   szczoteczka, mydelniczka , ręcznik, dozowniki z płynami i pojemniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, itd.,

- utrzymanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu, w tym prawidłowe, zgodne z instruktażem wykonywanie powierzonych dyżurów.

 

11. Pracować   nad  poprawą kultury  zachowania   się    :

-   starać   się  nie   reagować  wulgarnie   i   agresywnie,

-   nie  używać  wulgarnego   słownictwa,

 • zdobywać i stosować wiedzę na temat zachowania się w różnych miejscach    ( np. na lekcji i innych zajęciach, w stołówce i innych   miejscach   publicznych),

-   zachowywać   się   odpowiednio w   stosunku   do  dorosłych   i   kolegów.

12. Uzyskać     zgodę     wychowawcy     na wyjście   poza   teren  ośrodka  i    wracać w ustalonym  czasie.

 

 1. Pieniądze i rzeczy wartościowe ( np. biżuteria, telefony komórkowe) oddawać w depozyt .

 

 1. Na zajęciach szkolnych i w internacie przebywać w obuwiu zmiennym. Buty i kurtki bezwzględnie  przechowuje się w miejscach do tego  przeznaczonych.

 

 1. Przestrzegać ustalonego w ośrodku rozkładu dnia szkoły i internatu. Niedopuszczalnym jest   spóźnianie  się  na zajęcia lekcyjne, zbiórki itp.

    

 WYCHOWANEK wywiązujący się z obowiązków posiada pełne możliwości  do korzystania ze swoich praw.

 

III . WYCHOWAHEK MA PRAWO  DO:

 

 1. Korzystania w sposób zgodny z przeznaczeniem: ze sprzętu, pomieszczeń pomocy naukowych pomocy socjalnej ośrodka,
 2. Reprezentowanie grupy na forum ośrodka i w środowisku,

 

 1. Szacunku i godności osobistej,

 

 1. Zachowania tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych,

 

 1. Zdobywania i poszerzania wiedzy,

 

 1. Odpowiednich warunków w czasie nauki, ciszy nocnej, zamieszkania,

 

 1. Rozwijania zainteresowań i zamiłowań poprzez możliwość dokonywania wyboru  kół zainteresowań  i innych form zajęć pozalekcyjnych , w miarę możliwości ośrodka,

 

 1. Opieki zdrowotnej i pomocy w sprawach własnego bezpieczeństwa,

 

 1. Pełnego uczestnictwa w życiu ośrodka , poprzez :
  • wybieranie i   bycie  wybieranym     do   Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego,
  • współtworzenie       planów     i   regulaminów     oraz   zgłaszanie  propozycji ich   

       zmian  do  wybranych  grup  samorządowych,

 • zgłaszanie uwag     i     wniosków     Zarządowi      Samorządu        dotyczących  

      jadłospisu,

 • sumienne wywiązywanie   się   z  dyżurów   i   oczekiwaniu   pomocy  ze   strony

      kolegów   i   pracowników  ośrodka,

 • składanie propozycji      tworzenia     kół      zainteresowań     do     Zarządu

      Samorządu,

 • prezentowanie na     forum       ośrodka     swoich  osiągnięć   ,   zdolności   i

      zainteresowań.

 1. Występowanie do wychowawcy  z   prośbą o:
  • udzielenie zgody     na urlopowanie, przepustkę, wypłatę  pieniędzy  z SKO,
  • wcześniejsze zwolnienie   z   ośrodka,
  • śródroczną promocję   do  następnej   klasy,
  • wyjaśnienie i   uzyskanie   informacji   w   sprawach niezrozumiałych.
 1. Utrzymanie kontaktów z rodziną w formach uzgodnionych z kierownictwem ośrodka.

 

 1. Uzyskania od nauczycieli     i     wychowawców     rzetelnych     informacji  dotyczących :
 • terminów egzaminów  i  kartkówek,
 • kryteriów ocen  z  zachowania  i   ocen  z  poszczególnych  przedmiotów.

 

 1. Zgłaszania przedstawicielom Samorządu , wychowawcom, nauczycielom uwag, wniosków i

      postulatów oraz uzyskanie informacji o sposobie ich załatwiania.      

W przypadkach     szczególnych -   jeżeli   sprawy nie   są  załatwiane  przez w/w  prawo     zgłaszania  problemu     do  kierownictwa   ośrodka.

 

 1. Korzystania z przywilejów wg załącznika nr 1 do regulaminu ( lista przywilejów).

 

 IV. NAGRODY  I  KARY

 

1. Wychowanek może być karany lub nagradzany.

2. Kara lub nagroda jest udzielana zgodnie z procedurą przyznawania nagród i udzielania kar 

   wychowankom -załącznik  nr. 6 

NAGRODY:

 Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków  ucznia i wychowanka ośrodka wychowanek może otrzymać:

 1. pochwałę indywidualną od wychowawcy,
 2. pochwałę wychowawcy wobec grupy,
 3. pochwałę od wychowawcy na apelu,
 4. pochwałę od dyrekcji na apelu lub innej uroczystości,
 5. pochwałę od przedstawicieli samorządu,
 6. nagrodę rzeczową wręczoną przez dyrektora na uroczystości lub apelu,
 7. pozwolenie na wzięcie udziału, w imprezach środowiskowych,
 8. list pochwalny do Sądu,
 9. list pochwalny do rodziców.

 

Nagrody wymienione w pkt.  od 4-9 muszą być  wpięte do akt .

 KARY:

 Za nieprzestrzeganie  regulaminu, lekceważenie nauki i innych obowiązków, a także naruszenie porządku, uchylanie się od postanowień sądu, wychowanek będzie ukarany:

 

 1. indywidualnym upomnieniem od wychowawcy,
 2. upomnieniem wychowanka wobec grupy,
 3. naganą udzieloną na apelu wobec całej społeczności przez dyrektora ośrodka,
 4. powiadomieniem rodziców,
 5. powiadomieniem Sądu,
 6. wystąpienie do Sądu o zmianę środka wychowawczego

 

Kary wymienione  w punkcie od 3-6 muszą być wpięte do akt.

 

Kary i nagrody  udzielane są wychowankom na wniosek wychowawcy/nauczyciela przez dyrektora ośrodka po rozpatrzeniu wniosku przez powołany do tego celu zespół zwany – zespołem wychowawczym , którego skład określa corocznie dyrektor Ośrodka.

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach wprowadza załączniki do niniejszego regulaminu, które określają zasady postępowania w różnych sytuacjach:

 

załącznik nr 1- lista przywilejów wychowanka,

załącznik nr 2- zasady korzystania z aneksu kuchennego,

załącznik nr 3- regulamin pełnienia przez wychowanków dyżurów w aneksie kuchennym,

załącznik nr 4- zasady wyjazdu wychowanków na przepustki,

załącznik nr 5-zasady obowiązujące podczas wyjść indywidualnych oraz grupowych wychowanków z   ośrodka.

załącznik nr 6 -procedura przyznawania nagród i udzielania kar wychowankom MOW w Mrowinach

załącznik nr 7- druk wniosku o udzielenie nagrody/kary

 

 

W oparciu o niniejszy regulamin może być opracowany jednolity dla całego ośrodka system motywacyjny pracy z wychowankiem.

System motywacyjny zatwierdza Rada Pedagogiczna Ośrodka.

    

  Załącznik nr - 1

  „Lista przywilejów”

 Każdy  wychowanek Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w Mrowinach posiada  przywileje, z  których może  korzystać  jeżeli  wywiązuje się z obowiązków wynikających
z Regulaminu Ośrodka.

 

 1. Korzystanie z  urlopów  okolicznościowych w czasie świąt, ferii po otrzymaniu zgody z  

      Sądu oraz wychowawców grupy.

 1. Korzystania z indywidualnych wyjść po uzyskaniu przepustki jeżeli posiada zgodę sądu, organu prowadzącego postępowanie w stosunku do wychowanka.
 2. Możliwość oglądania programu telewizyjnego po godz.2200 w dni powszednie po uzyskaniu

      zgody wychowawcy nocnego, w porozumieniu z wychowawcami grup.

 1. Możliwość odwiedzin w ośrodku przez osoby nie spokrewnione  - także w  dni  powszednie   

      i  w  czasie  wolnym  od  zajęć  szkolnych  i za zgodą wychowawcy do godz . 1800.

 1. Możliwość wyjazdu na przepustkę/urlop w sobotę i niedzielę oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych.
 2. Korzystanie z przepustek/urlopów na wyjazd do rodziny , w razie pilnej potrzeby wychowanka z możliwością opuszczenia zajęć lekcyjnych - jeżeli posiada zgodę Sądu na przepustki/ urlopy lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora.
 3. Korzystanie z przepustek indywidualnych, każdego dnia w porach wolnych od zajęć po

      uzyskaniu pozwolenia od wychowawcy.

 1. Możliwość ukończenia        szkoły     podstawowej i  szkoły branżowej mimo  wcześniejszego ukończenia 18 lat.  
 2. Skierowania wniosku do   Sądu     o  zwolnienie   z   ośrodka.
 3. Wychowankowie bez        ucieczek     i      samowolnych     oddaleń     mają możliwość

      otrzymania   dodatkowego  urlopowania.

11.Możliwość korzystania ze zdeponowanego u wychowawcy grupy (pod nadzorem 

     wychowawcy grupy) telefonu komórkowego w celu kontaktu z rodziną wychowanka.

12.Możliwość korzystania podczas zajęć pozalekcyjnych z zajęć w pracowni komputerowej 

     zgodnie z programem pracy placówki.

 

  Załącznik  nr 2.

 Zasady korzystania z aneksu kuchennego

 

 1. Aneksy kuchenne są przeznaczone do użytkowania przez poszczególne grupy wychowawcze pod nadzorem wychowawcy.
 2. Wychowawca wyznacza dyżurnych, którzy w czasie pełnienia obowiązków w aneksie przygotowują posiłki.
 3. Wychowawca zobowiązany jest do udzielenia instruktażu i kontrolowania dyżurnych czy przestrzegają zasad higieny oraz przepisów bhp i ppoż przy sporządzaniu posiłków.
 4. Wychowawca powinien wcześniej uzgodnić jadłospis z dyżurnymi oraz sposób przyrządzenia posiłku.
 5. Wychowawca ma obowiązek pobierać prowiant ze stołówki wraz z dyżurnymi aneksu.
 6. Wychowawca kontroluje czy sprzęt agd jest wykorzystywany zgodnie z instrukcją , czy dyżurni prawidłowo dbają o czystość naczyń jak i całego aneksu.
 7. Po zakończeniu wszelkich czynności w aneksie przez dyżurnych, wychowawca zobowiązany jest do skontrolowania czy wszystkie urządzenia są wyłączone i są w prawidłowym stanie technicznym oraz czy wyposażenie aneksu jest zgodne z wykazem.
 8. W wypadku stwierdzenia przez wychowawcę usterek ma on bezwzględny obowiązek podjąć czynności wyjaśniające oraz zgłosić przełożonym i wychowawcy przejmującemu dyżur.
 9. Obowiązki i zakres działań wychowanków dyżurnych określa regulamin pełnienia dyżurów w aneksie stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

Załącznik -nr 3

Regulamin pełnienia dyżurów przez wychowanków w aneksie

 

 1. Dyżurny bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny oraz przepisów bhp i ppoż. przy sporządzaniu posiłków.
 1. W trakcie przygotowywania posiłków w aneksie kuchennym może przebywać tylko dyżurny i wychowawca.
 2. Dyżurny zobowiązany jest do pobierania prowiantu w obecności wychowawcy.
 3. Obowiązkiem dyżurnego jest zgłaszanie wychowawcy wszelkich zauważonych usterek lub uszkodzeń w sprzęcie AGD i umeblowaniu oraz w wyposażeniu aneksu.
 4. Dyżurny sporządza posiłek wg. wcześniej uzgodnionego z wychowawcą jadłospisu.
 5. W trakcie przebywania w aneksie dyżurny powinien być ubrany w fartuch.
 6. Dyżurny ponosi odpowiedzialność materialną  za wszelkie celowe zniszczenia w aneksie kuchennym w czasie pełnienia dyżuru.
 7. Obowiązkiem dyżurnego jest dbanie o czystość naczyń jak i całego aneksu oraz wykorzystywanie wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Przekazywanie dyżurów pomiędzy wychowankami odbywa się w obecności wychowawcy.
 9. Dyżurny jest zobowiązany do skrupulatnego rozliczania się ze sprzętu znajdującego się w aneksie kuchennym.
 10. Dyżurny zobowiązany jest do dbania o pomieszczenie aneksu kuchennego.

  

Załącznik - nr 4

Zasady wyjazdu wychowanków na przepustki.

 

 1. Czynności wstępne :
 • Wychowanek składa do wychowawcy wypełniony wniosek o zgodę na przepustkę najpóźniej do środy rano lub w innym terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
 • Wychowawca przekazuje zaopiniowany wniosek do szkoły, a następnie po skończonych zajęciach zaopiniowany wniosek przez wychowawcę klasy odbiera ze szkoły i przekazuje do sekretariatu.
 • Wychowawca wysyłający wychowanka na przepustkę pobiera w dniu wyjazdu z sekretariatu jego przepustkę , legitymację szkolną, pieniądze w kwocie zapewniającej zakup biletu na podróż do domu i uzgodnione z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 1. Wychowawca w obecności wychowanka wyjeżdżającego na przepustkę wypełnia szczegółowo kartę wyjazdu wychowanka z placówki wnikliwie kontrolując zgodność wywożonych rzeczy ze stanem faktycznym. Wychowawca i wychowanek składają podpis pod spisanymi rzeczami.
 2. Wychowawca przekazuje wypłaconą z książeczki wychowanka kwotę pieniężną, wręcza legitymację oraz przepustkę wpisując na przepustce godzinę wyjazdu wychowanka z placówki.
 3. Wychowawca sprawdza wychowanka powracającego z przepustki czy nie jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz sporządza w jego obecności kartę przyjazdu wychowanka do placówki dokładnie kontrolując zgodność przywiezionych rzeczy ze stanem faktycznym.
 4. W wypadku stwierdzenia, że wychowanek będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających może stanowić zagrożenie należy zastosować odpowiednie procedury postępowania Jeżeli wychowawca stwierdzi rzeczy nieujawnione przez wychowanka wyjeżdżającego lub powracającego z przepustki rzeczy te pozostają u wychowawcy i podejmuje on w tym wypadku działania wyjaśniające.
 5. Przedmiotów, których wychowanek nie ma prawa posiadać zgodnie z regulaminem na terenie placówki wychowawca przekazuje do depozytu.
 6. Fakt wyjazdu lub przyjazdu wychowanka na przepustką lub z przepustki wychowawca odnotowuje w księdze ruchu wychowanków podając jego imię i nazwisko , grupę oraz klasę, godzinę wyjazdu i powrotu.

 

 

Załącznik - nr 5

 

Zasady obowiązujące podczas wyjść indywidualnych i grupowych wychowanków z ośrodka.

 

Postępowanie wychowawcy w przypadku indywidualnego wyjścia wychowanka poza teren placówki.

 1. Wychowawca zapoznaje wychowanka z celem wyjścia poza teren placówki.
 2. Wychowawca informuje wychowanka o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz obowiązku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.
 3. Wychowawca ustala czas wyjścia oraz powrotu wychowanka do placówki co odnotowuje w księdze ruchu wychowanków.
 4. Po powrocie wychowanka do placówki wychowawca wpisuje rzeczywistą godzinę powrotu wychowanka.
 5. Jeżeli wyjście wychowanka wiąże się z koniecznością opuszczenia terenu miejscowości w której znajduje się placówka wychowawca wystawia wychowankowi przepustkę jednorazową.

          Każde wyjście grupowe poza teren miejscowości, w której znajduje się placówka traktowane jest jako wycieczka i stosowane są w tym wypadku zasady obowiązujące w stosownych przepisach prawa.

Wychowawca wychodzący z grupą zapewnia wychowankom pozostającym w internacie opiekę wychowawczą.

Każde indywidualne i grupowe wyjście poza teren ośrodka musi być odnotowane w księdze ruchu wychowanków.

 

 

 Załącznik-  Nr 6

 

Procedura przyznawania nagród i  udzielania kar  wychowankom MOW w Mrowinach

      

 1. Nagrodę lub karę przyznaje dyrektor placówki na pisemny wniosek wychowawcy grupy lub wychowawcy klasy po rozpatrzeniu tego wniosku przez zespół wychowawczy funkcjonujący w placówce.
 2. Zespół wychowawczy rozpatrujący  wniosek,   zasięga informacji  na temat zachowania wychowanka od pracowników pedagogicznych placówki. W ocenie wniosku zespół zasięga również informacji od pracowników niepedagogicznych o zachowaniu wychowanka.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku zespół wnioskuje do dyrektora o udzielenie lub nie udzielanie kary/nagrody wychowankowi, określa jej rodzaj oraz uzasadnia swą decyzję. Wniosek swój uzasadnia na druku wniosku o udzielenie kary/nagrody – załącznik zał. nr 7 regulaminu pobytu.
 4. Nagrody i kary powinny być przyznawane zgodnie z przyjętą gradacją.

 

 1. PRZYZNANIE NAGRODY

 

       Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a także pracę społeczną wychowanek może być nagrodzony :

 • pochwałą,
 • listem pochwalnym do rodziców lub opiekunów,
 • dodatkowym dniem urlopu,
 • listem pochwalnym do sądu,
 • nagrodą rzeczową,
 • wystąpieniem do sądu z wnioskiem o uchylenie postanowienia w zakresie pobytu w placówce.

 

 

 1. UDZIELENIE KARY

 

       Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub innych uregulowań dotyczących funkcjonowania internatu i szkoły - w szczególności za samowolne opuszczanie     zajęć  szkolnych i internatowych, naruszanie porządku społecznego lub działanie przeciwko zdrowiu lub życiu  własnemu i innych – wychowanek może zostać ukarany:

      1) upomnieniem,

      2) naganą,

      3) powiadomieniem o niewłaściwym zachowaniu rodziców lub opiekunów,

      4) odebraniem prawa do uczestnictwa w imprezach grupowych, ośrodkowych, środowiskowych, zawodach sportowych,

      5) powiadomieniem o niewłaściwym ( nagannym) zachowaniu sądu,

 • wnioskiem do sądu o zmianę środka wychowawczego.
 1. Wniosek o udzielenie kary powinien być złożony po wyczerpaniu innych oddziaływań wychowawczych np.: rozmowy wychowawczej, rozmowy w obecności innego wychowawcy (nauczyciela), rozmowy w obecności zespołu wychowawców grupy, rozmowa w obecności wicedyrektora, rozmowa z dyrektorem placówki, rozmowa w obecności Rady Pedagogicznej.
 2. Kara powinna być udzielona za poważne lub powtarzające się wykroczenia.
 3. Wychowawca (nauczyciel) w sposób wyczerpujący i jasny uzasadnia wniosek o udzielenie kary
 4. Wniosek powinien być sporządzony w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie kwalifikujące się do udzielenia kary.
 5. O sporządzeniu wniosku i jego uzasadnieniu wychowawca (nauczyciel) informuje wychowanka, którego wniosek dotyczy.
 6. Wniosek wraz z uzasadnieniem, a w razie konieczności opisem sytuacji w dniu sporządzenia lub następnym dniu roboczym dostarczany jest do dyrektora lub wicedyrektora placówki.
 7. Dyrektor najpóźniej w dniu następnym podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku na posiedzenie zespołu wychowawczego w celu jego rozpatrzenia.
 8. Dyrektor w sytuacji niewłaściwego wypełnienia wniosku lub w razie wątpliwości ma prawo odrzucić wniosek lub wystąpić do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienie.
 9. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu kary na podstawie decyzji zespołu wychowawczego   dyrektor udziela kary wychowankowi w obecności wnioskodawcy oraz  społeczności wychowanków, najpóźniej w ciągu 3 dni od podjęcia w/w decyzji.
 10. Kara jest ostatecznym oddziaływaniem wychowawczym.

 

 

Załącznik nr 7

 

 Do regulaminu pobytu wychowanka w MOW                          Mrowiny dn. …………………

 

 

 

  

………………………………………………

            Wychowawca/nauczyciel

 

 

 

                                                           Dyrektor MOW Mrowiny

 

 

Wniosek o udzielenie

Nagrody  /     kary

 

Wychowankowi ………………………………………………………………

 

Wnioskuję o udzielenie nagrody / kary regulaminowej  za. ………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………….                                                           ……………………………….

        data                                                                                 podpis

 

Zespół wychowawczy  na podstawie wniosku nauczyciela/wychowawcy wnioskuje o udzielenie / nie udzielanie  kary regulaminowej  …………….

 

 

 

Wychowankowi ……………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….                                                 

         Data                                                                   

                                                                                      …………………………..

                                                                                             podpisy