Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym. Jego działania są ukierunkowane na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie skierowanej do placówki na podstawie postanowień sądowych. Wychowankowie przybywający do placówki posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne.

Placówka przeznaczona jest dla ok. 48 wychowanków, którzy tworzą grupy wychowawcze. Każda z nich ma niezależne pomieszczenia, wydzielone z całości budynku.
W skład nich wchodzą pokoje wychowanków oraz dyżurki wychowawców. Ponadto każda grupa posiada swój aneks kuchenny, który jest wyposażony w niezbędny sprzęt AGD.
              W grupach znajdują się również świetlice - przeznaczone na spędzanie wolnego czasu, wyposażone w stoliki, miejsce odpoczynku, strefa TV i gier stolikowych. Do wspólnych pomieszczeń należy sala komputerowa, siłownia, sala multimedialna.

      Młodzież uczęszcza na zajęcia szkolne do szkoły funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Każdy z wychowanków ma możliwość ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły branżowej I stopnia. W budynku szkoły znajdują się pomieszczenia klasowe, które wyposażone są odpowiednie ławki, krzesła, tablice i meble. Każdy nauczyciel ma możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, które są na wyposażeniu szkoły odpowiednio do nauczanego przedmiotu. Ponadto sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem i dostępem do Internetu.

         Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjną dla młodzieży niedostosowanej społecznie, w której opieką obejmuje się chłopców zdemoralizowanych, agresywnych i zagrożonych różnego rodzaju patologiami.

Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu wychowania resocjalizującego.

Cele te realizowane są we współpracy z rodzicami (opiekunami) wychowanków, sądami
 i stowarzyszeniami oraz  organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Realizacja celów i zadań odbywa się na bazie przepisów prawa oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno–Terapeutycznych pracy z wychowankami, Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz programu pracy placówki.

     Do podstawowych form pracy Ośrodka zaliczamy Grupy wychowawcze, które spełniają funkcję opiekuńczo- wychowawczą i zapewniają wychowankom całodobową opiekę wychowawczą siedem dni w tygodniu.

 1. W ramach pracy grup wychowawczych organizuje i zapewnia się wychowankom:
  • zajęcia dydaktyczne,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia i rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • naukę własną,
  • warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego,
  • udział w życiu społecznym i kulturalnym;
  • wypoczynek, rekreację i rozrywkę;
  • zajęcia przygotowujące do samodzielnego życia, wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
  • warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

        Wymienione wyżej formy zajęć mogą mieć charakter grupowy (konkretna grupa) lub międzygrupowy. Zajęcia te zazwyczaj są prowadzone w oparciu o program pracy placówki, program profilaktyczno-wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Do zajęć międzygrupowych wychowankowie są zakwalifikowani przez wychowawcę prowadzącego zajęcia lub na prośbę wychowanka deklarującego chęć udziału w zajęciach, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody wychowawcy grupy, w której, na co dzień przebywa wychowanek. Wychowawca prowadzący zajęcia ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w tych zajęciach.

 

 1. Wychowawców wyznacza dyrektor placówki przydzielając ich do Grupy wychowawczej.
  W chwili obecnej do każdej z trzech grup funkcjonujących w placówce jest przydzielonych po trzech wychowawców, którzy sprawują opiekę zgodnie z grafikiem pracy.

 

 1. Przydziału wychowanków do grup dokonujemy biorąc pod uwagę wiek wychowanków
  uwzględniając przy tym specyficzne problemy wychowawcze i indywidualne potrzeby rozwojowe wychowanków.

 

 1. Zachowanie wychowanków w grupach wychowawczych jest przez wychowawcę
  odnotowywane w indywidualnym arkuszu spostrzeżeń. Wychowawcy mają obowiązek zgłaszania wszelkich informacji dotyczących nieprawidłowości w zachowaniu
  i funkcjonowaniu wychowanków do dyrektora placówki, wicedyrektora, pedagoga i psychologa. Wychowawcy przyznają nagrody i udzielają kar wg procedur, które opracowane są na podstawie Statutu MOW w Mrowinach i Regulaminu pobytu wychowanka. Wychowawcy w każdej sytuacji mają obowiązek postępować zgodnie z procedurami opracowanymi na występowanie różnych okoliczności.

 

 1. Wychowawcy opracowują roczny plan pracy Grupy oraz miesięczne plany pracy grup. Na koniec roku szkolnego piszą sprawozdania z przebiegu pracy grupy za dany rok szkolny.

 

 1. Opiekę nad wychowankami w porze nocnej sprawują: wychowawca i opiekun nocny.

 

Co u nas  w  MOW – Mrowiny ?

 • Stałe współzawodnictwo z innymi placówkami MOW w grach zespołowych
  i indywidualnych (piłka nożna, tenis stołowy, biegi) - wychowankowie zajmują wysokie miejsca na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i wojewódzkim, a także krajowym). Podczas wyjazdów mamy  możliwość spotkania byłych wychowanków, wymiany doświadczeń z pracownikami innych placówek,
 • Organizacja zawodów sportowych – turnieje piłkarskie, turnieje tenisa stołowego dla podopiecznych MOW - możliwość spotkania byłych wychowanków, wymiana doświadczeń z pracownikami innych placówek,
 • Organizowanie wystaw dla byłych pracowników MOW, wychowanków, pracowników, mieszkańców Mrowin i Gminy Żarów – „Bombka Bożonarodzeniowa”, „ Kartki świąteczne”, „ Stroiki”- wystawy organizujemy w kościele, na świetlicy wiejskiej, w placówce MOW Mrowiny,
 • Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu MOW – „Bombka Bożonarodzeniowa”- konkurs skierowany do wszystkich placówek w Polsce. Nadesłane prace są oceniane, nagradzane. Prace wykorzystywane są do dekoracji drzewka świątecznego,
 • Organizacja wspólnej wigilii dla pracowników placówki, byłych pracowników, przedstawicieli organu prowadzącego, przedstawicieli lokalnego samorządu, przedstawicieli absolwentów, księdza proboszcza – podczas uroczystości, każdego roku mamy możliwość spotkania się, wspominania pracy, byłych wychowanków
  i pracowników, rozmowy na temat co robią, co się z nimi dzieje, odczytywanie kartek świątecznych nadesłanych przez wychowanków i ich rodziców,
 • Włączanie wychowanków w działania wolontariackie. W placówce działa Koło Wolontariatu z planem pracy, mapą zdiagnozowanych potrzeb. Wychowankowie chętnie pomagają innym w tutejszym środowisku lokalnym,
 • Umożliwianie wychowankom rozwijania zainteresowań poprzez udział w kołach,
 • MOW bierze udział w projektach i programach unijnych- „ Lepszy start”, „ Dobry początek”
 • Stała współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, Domami Dziecka , Sądami Rodzinnymi– występowanie do sądów o wydanie tzw. „ stałej” zgody na wyjazdy do domów zaraz po przyjęciu wychowanka do placówki przy założeniu, że wszyscy
  o wyjeździe dziecka będą poinformowani i przy założeniu, że wychowanek będzie przestrzegał regulaminu, wracał z przepustek i zachowanie nie będzie naganne.

 Umożliwiamy wychowankom stały kontakt z domem poprzez korespondencję
i codzienne telefony do domu, odwiedziny rodziny i znajomych ( po uzgodnieniu
 z rodzicami, opiekunami prawnymi) na terenie placówki. Zapewniamy spokojne miejsce do odwiedzin wewnątrz i na zewnętrz placówki. Odwiedziny są możliwe po ustaleniu tożsamości odwiedzających.

 • W razie potrzeby, w celu należytej opieki i postepowania z wychowankiem, prowadzimy szkolenia wychowawców ( przez kadrę medyczną) w związku np.
   z przewlekłą chorobą wychowanka, np. cukrzyca, padaczka..  Zatrudniona w placówce pielęgniarka jest obecna w dni powszednie przez 8 godzin każdego dnia. Koordynuje również konsultacje ze specjalistami,
 • Współpraca z tutejszym środowiskiem. Pełna akceptacja placówki MOW przez środowisko lokalne:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinach – w zakresie edukacji młodzieży
 i propagowania profilaktyki przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, promowania zawodu strażaka oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Wychowankowie mogą wstąpić do istniejącej młodzieżowej drużyny pożarniczej,

-  Sołectwo Mrowiny – udział wychowanków w imprezach i uroczystościach na terenie Gminy i sołectwa, pomoc sołectwu w pracach porządkowych na terenie wsi,

- Szkoła Podstawowa w Mrowinach ( filia), - udział wychowanków w akademiach, uroczystościach, wieczornicach. Chłopcy pomagają w drobnych naprawach
i porządkach na terenie szkoły,

- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie – możliwość korzystania z krytej pływalni, sali gimnastycznej, hali sportowej, boiska „Orlik”, siłowni zewnętrznej, kortów tenisowych

 

 

Więcej o: Koncepcja