Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjno – wychowawczą dla młodzieży niedostosowanej społecznie w normie intelektualnej. Do ośrodka nie przyjmuje się młodzieży i dzieci chorych psychicznie lub fizycznie, wymagającej stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy, upośledzonych umysłowo. Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych, prawidłowego przebiegu wychowania resocjalizującego oraz możliwość ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. MOW jest jednostką organizacyjną powiatu świdnickiego, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem powiatu. W ośrodku funkcjonuje zespół szkół, składający się z VIII klas szkoły podstawowej. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców. Limit miejsc 48.W placówce funkcjonują 4 grupy wychowawcze.

Oferta usługowa MOW w Mrowinach oferuje i umożliwia

 

  • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego wychowanków
  • pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych
  • pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych
  • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań
  • wszechstronne przygotowanie wychowanków do zaradnego, aktywnego i samodzielnego życia

 

Placówka posiada również siłownię sportową przeznaczoną do zajęć ogólnorozwojowych.

 

Więcej o: Koncepcja

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Wrocławia. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Miejski Wrocławia, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Więcej o: Organizacja

Aktualne statystyki za rok ubiegły w podziale na liczę wypożyczonych zbiorów, zbiorów zakupionych, liczby czytelników oraz udostępnień.

Więcej o: Rok 2014

W niniejszym dziale prezentujemy archiwalne statystyki Naszej Biblioteki.

Więcej o: Archiwum statystyk