Mrowiny 14.02. 2024 r.

 

Zarządzenie nr 5/2024

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1

w Mrowinach

 

w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

Na podstawie:

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);

Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania przez wszystkich pracowników Standardy Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach, zwane dalej Standardami.

§ 2

Standardy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Standardy zamieszcza się na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Mrowinach

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2024 r.

 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Nr 1 w Mrowinach

Ireneusz Kozieł