Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2024 r

Dyrektora MOW nr 1 w Mrowinach w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich obowiązujących w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2024 r

Dyrektora MOW nr 1 w Mrowinach w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich obowiązujących w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach


Mrowiny 2024 r.

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1 4

PODSTAWOWE TERMINY 4

ROZDZIAŁ 2 5

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY WYCHOWANKIEM A PERSONELEM

PLACÓWKI 5

ROZDZIAŁ 3 9

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH 9

ROZDZIAŁ 4 11

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO PRZEZ PRACOWNIKA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO WYCHOWANKA LUB OPIEKUNA 11

ROZDZIAŁ 5 13

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO 13

ROZDZIAŁ 6 14

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO 14

ROZDZIAŁ 7 14

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET. PROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I

ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE. 14

ROZDZIAŁ 8 15

ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDY 15

ROZDZIAŁ 9 16

PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZAKŁADANIE „NIEBIESKIEJ KARTY” 16

ROZDZIAŁ 10 16

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES

KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU PLACÓWKI DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH 16

ROZDZIAŁ 11 17

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICÓM I MAŁOLETNIM STANDARDÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA 17

ROZDZIAŁ 12 17

MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH 17

ROZDZIAŁ 13 18

ZAPISY KOŃCOWE 18

 

Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach:

 1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);

 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);

 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);

 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);

 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1089 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWOWE TERMINY

§ 1.

Ilekroć w niemniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Dyrektorze Placówki, Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Mrowinach;

 2. Placówce- należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach;

 3. pracowniku należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia umowy wolontariackiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach ;

 4. partnerze współpracującym z Placówką należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie placówki na mocy odrębnych przepisów (np. pielęgniarka, higienistka, fotograf i inne osoby);

 5. wychowanku należy przez to rozumieć każdego małoletniego przebywającego
  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 6. małoletnim należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;

 7. opiekunie małoletniego należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji
  i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy;

 8. przedstawiciel ustawowy – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawny (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);

 9. zgodzie opiekuna małoletniego należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;

 10. krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Placówki lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:

  1. przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,

  2. przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych,

manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać,

  1. przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),

  2. przemoc ekonomiczna to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,

  3. zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;

 1. dane osobowe ucznia – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację ucznia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu;

 2. osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego Nr 1
  w Mrowinach, pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów;

 3. osobie odpowiedzialnej za Internet – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Placówki pracownika, sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez uczniów na terenie Placówki oraz nad bezpieczeństwem małoletnich w Internecie.

 

ROZDZIAŁ 2

 

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM A PERSONELEM PLACÓWKI

§ 2.

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:

  1. Dyrektor Placówki, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem uczniów lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr;

  2. Dyrektor Placówki uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji;

  3. rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr, jest ogólnodostępny - nie wymaga zakładania konta;

  4. informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Dyrektor drukuje i składa do części A akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w rejestrze;

  5. Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

  6. jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów;

  7. Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej;

  8. jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;

  9. pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 2. Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych stanowi załącznik 1 do niniejszych Standardów.

§ 3.

 1. Zasady bezpiecznych relacji personelu Placówki z jego wychowankami:

  1. podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel Placówki jest działanie dla dobra wychowanka i w jego interesie. Personel traktuje wychowanka z szacunkiem oraz uwzględnia jego

godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec wychowanków w jakiejkolwiek formie;

  1. zasady bezpiecznych relacji personelu z wychowankami obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy;

  2. znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.

 1. Pracownik Placówki zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z wychowankami i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec niego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych wychowanków.

 2. Pracownik Placówki w kontakcie z wychowankami:

  1. zachowuje cierpliwość i odnosi się z szacunkiem;

  2. uważnie wysłuchuje i stara się udzielać odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i wieku wychowanków;

  3. nie zawstydza, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;

  4. nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);

  5. nie ujawnia drażliwych informacji o uczniu osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1089.

 3. Decyzje dotyczące wychowanka powinny zawsze uwzględniać jego oczekiwania, ale również brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych wychowanków.

 4. Wychowanek ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione, a uczeń o takim fakcie powinien być jak najszybciej poinformowany.

 5. W przypadku konieczności rozmowy z wychowankiem na osobności, pracownik powinien pozostawić uchylone drzwi bądź poprosić innego pracownika o uczestniczenie w rozmowie (przepis nie dotyczy szczególnych pracowników Placówki, w tym pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa).

 6. Pracownikowi Placówki nie wolno w obecności uczniów niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.

 7. Pracownikowi Placówki nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.

 8. Pracownik Placówki zobowiązany jest do równego traktowania wychowanków, niezależnie od ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.

 9. Pracownik Placówki zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów wychowanków.

 10. Pracownik Placówki nie może utrwalać wizerunków wychowanków w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun ucznia nie wyraził na to zgody.

 11. Pracownikowi zabrania się przyjmowania prezentów od wychowanków oraz ich opiekunów. Wyjątki stanowią drobne, okazjonalne podarunki związane ze świętami w roku szkolnym np. prezentów składkowych, kwiatów, czekoladek, itp.

§ 4.

Pracownikowi Placówki bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym więzienia i utraty pracy):

  1. nawiązywać relacji seksualnych z wychowankiem;

  2. składać propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;

  3. proponować wychowankom alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek (narkotyków, tzw. dopalaczy).

§ 5.

 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.

 2. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do przedstawienia uczniom Standardów Ochrony Małoletnich, które obowiązują w Placówce i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.

 3. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania dyrekcji (np. zauroczenie wychowanka w pracowniku, bądź pracownika w wychowanku).

§ 6.

 1. Każde, przemocowe zachowanie wobec wychowanka jest niedozwolone.

 2. Nie można popychać, bić, szturchać, itp.

 3. Pracownikowi nie wolno dotykać wychowanka w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany. Jeśli w odczuciu pracownika, wychowanek potrzebuje np. przytulenia, powinien mieć każdorazowo uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz swojego zachowania względem wychowanka.

 4. Kontakt fizyczny z wychowankiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

 5. Pracownik nie powinien angażować się w zabawy typu: łaskotanie, udawane walki, brutalne zabawy fizyczne itp.

 6. Pracownik, który ma świadomość, iż wychowanek doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z wychowankiem, wykazując zrozumienie i wyczucie.

 7. Niedopuszczalne jest również spanie pracownika w jednym łóżku lub pokoju z wychowankiem podczas wycieczek szkolnych.

 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z wychowankiem. Do sytuacji takich zaliczyć można:

  1. pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a wychowanek/ jego opiekun wyrazi zgodę;

  2. pomoc wychowankowi niepełnosprawnemu w spożywaniu posiłków;

  3. pomoc wychowankowi niepełnosprawnemu w poruszaniu się po Placówce.

 

§ 7.

 1. Kontakt poza godzinami pracy z wychowankami jest co do zasady zabroniony.

 2. Nie wolno zapraszać wychowanków do swojego miejsca zamieszkania, spotkania
  z wychowankiem lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie Placówki.

 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z wychowankiem, opiekunem lub też nauczycielem poza godzinami pracy Placówki, dozwolone są środki:

  1. służbowy telefon;

  2. służbowy e-mail;

  3. służbowy komunikator;

  4. dziennik elektroniczny.

 4. Jeśli pracownik musi spotkać się z wychowankiem poza godzinami pracy Placówki (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie dyrekcję, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.

 5. W przypadku, gdy pracownika łączą z wychowankiem lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych wychowanków, opiekunów i pracowników.

 

ROZDZIAŁ 3

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA WYCHOWANKÓW

§ 8.

 1. Pracownicy Placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich. Takie jak:

  1. wychowanek jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie;

  2. wychowanek kradnie jedzenie, pieniądze itp.;

  3. wychowanek żebrze - uczeń jest głodny;

  4. wychowanek nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów itp.;

  5. wychowanek nie ma przyborów szkolnych, odzieży i butów dostosowanych do warunków atmosferycznych;

  6. wychowanek ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić. Obrażenia są w różnej fazie gojenia;

  7. podawane przez wychowanka wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp., wychowanek często je zmienia;

  8. pojawia się niechęć do lekcji wychowania fizycznego - wychowanek nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;

  9. boi się rodzica lub opiekuna, boi się przed powrotem do domu;

  10. wychowanek wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;

  11. wychowanek cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;

  12. wychowanek jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny itp. lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samo okalecza się itp.;

  13. wychowanek osiąga słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości;

  14. wychowanek ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet);

  15. używa środków psychoaktywnych;

  16. nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym (tzw. „lepkość” małoletniego);

  17. w pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu wychowanka zaczynają dominować elementy/ motywy seksualne;

  18. wychowanek jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku;

  19. uczeń ucieka z domu;

  20. nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania wychowanka;

  21. wychowanek mówi o przemocy.

 2. Jeżeli z objawami u wychowanka współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów, to podejrzenie, że wychowanek jest krzywdzony jest szczególnie uzasadnione. Niepokojące zachowania rodziców to:

  1. rodzic (opiekun) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnień przyczyn obrażeń małoletniego;

  2. rodzic (opiekun) odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem małoletniego;

  3. rodzic (opiekun) mówi o małoletnim w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża strofuje małoletniego (np.: używając określeń takich jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”);

  4. rodzic (opiekun) poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego;

  5. rodzic (opiekun) nie interesuje się losem i problemami małoletniego;

  6. rodzic (opiekun) często nie potrafi podać miejsca, w którym aktualnie przebywa małoletni;

  7. rodzic (opiekun) jest apatyczny, pogrążony w depresji;

  8. rodzic (opiekun) zachowuje się agresywnie;

  9. rodzic (opiekun) ma zaburzony kontakt z rzeczywistością np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji;

  10. wypowiada się niespójnie;

  11. rodzic (opiekun) nie ma świadomości lub neguje potrzeby małoletniego;

  12. rodzic (opiekun) faworyzuje jedno z rodzeństwa;

  13. rodzic (opiekun) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym;

  14. rodzic (opiekun) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy Placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania stosownej pomocy.

 4. Pracownicy Placówki monitorują sytuację i dobrostan wychowanków.

 

ROZDZIAŁ 4

 

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI

PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO PRZEZ PRACOWNIKA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO MAŁOWLETNIEGO LUB OPIEKUNA

§ 9.

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia wychowanka przez osoby trzecie, związane z placówką tj. pracownicy placówki, wolontariusze, organizacje i firmy współpracujące z Placówką:

  1. jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia małoletniemu bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku zawiadomienia telefonicznego pracownik zobowiązany jest podać swoje dane, dane wychowanka oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie wychowanka oraz opis sytuacji z najważniejszymi faktami.
   W przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienie adresuje się do najbliższej jednostki, w zawiadomieniu podaje się dane jak w przypadku zawiadomienia
   telefonicznego;

  2. jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej (np. popychanie, bicie, poniżanie, ośmieszanie), zobowiązany jest do zadbania o jego bezpieczeństwo i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Następnie powinien zawiadomić dyrekcję, aby ta mogła zakończyć współpracę z osobą krzywdzącą;

  3. jeśli pracownik zauważy inne niepokojące zachowania wobec wychowanków np. krzyki, niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo wychowanka i odseparować go od osoby

podejrzanej o krzywdzenie. Poinformowanie dyrekcji, aby mogła przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w razie konieczności zakończyć współpracę.

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia wychowanka przez osobę nieletnią:

  1. jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia wychowankowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Ponadto, zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami wychowanka i osoby nieletniej podejrzanej o czyn zabroniony. Jednocześnie powiadamia najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, podając dane jak
   w przypadku opisanym w § 9 ust.1;

  2. jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby nieletniej, zobowiązany jest do zadbania o jego bezpieczeństwo i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Ponadto zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami wychowanka i osoby nieletniej podejrzanej i opracowuje działania naprawcze. W przypadku braku poprawy powiadamia lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny.

 2. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia wychowanka przez jego opiekuna:

  1. jeśli pracownik podejrzewa, że wychowanek doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony opiekuna, zobowiązany jest do zadbania o jego bezpieczeństwo. Ponadto zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami ucznia. Informuje o możliwości udzielenia wparcia psychologicznego. W przypadku braku współpracy opiekuna lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny;

  2. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo, powinien zadbać o bezpieczeństwo małoletniego. Powinien powiadomić dyrekcję oraz porozmawiać z opiekunem, proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego oraz możliwości wsparcia materialnego. Jeśli sytuacja ucznia się nie poprawi, zobowiązany jest zawiadomić ośrodek pomocy społecznej.

§ 10.

 1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia małoletniego należy uzupełnić Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 2. Kartę załącza się do akt osobowych małoletniego. W przypadku podejrzeń wobec pracownika, również do akt osobowych pracownika Placówki.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

 

§ 11.

Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  1. pracownik Placówki ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;

  2. dane osobowe małoletniego są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;

  3. pracownik Placówki jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych małoletniego
   i udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego.

§ 12.

Pracownik Placówki może wykorzystać informacje o małoletnim w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości ucznia oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację ucznia.

§ 13.

 1. Pracownik Placówki nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o małoletnim ani o jego opiekunie.

 2. Pracownik Placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem małoletniego i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik Placówki podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna małoletniego.

 3. Pracownik Placówki nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnim, nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik Placówki jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

§ 14.

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor.

 2. Dyrektor Placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikowi sekretariatu przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie Placówki wychowanków.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

 

§ 15.

Pracownicy Placówki uznając prawo do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.

§ 16.

 1. Pracownikowi Placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku małoletniego (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie Placówki bez pisemnej zgody opiekuna małoletniego.

 2. W celu uzyskania zgody opiekuna małoletniego na utrwalanie jego wizerunku, pracownik Placówki może skontaktować się z opiekunem małoletniego i ustalić procedurę uzyskania zgody.

 3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

 4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.

§ 17.

 1. Upublicznienie przez pracownika Placówki wizerunku małoletniego utrwalonego
  w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody jego opiekuna.

 2. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy małoletniego oraz opiekuna poinformować
  o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl) w celach
  promocyjnych.

 

ROZDZIAŁ 7

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET. PROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

§ 18.

 1. Placówka zapewnia małoletnim dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

 2. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach:

  1. Placówka zapewnia personelowi i wychowankom możliwość korzystania z Internetu w czasie trwania zajęć oraz poza nimi;

  2. Sieć Placówki jest monitorowania;

  3. Sieć Placówki jest zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi Standardami Ochrony Małoletnich. Za zabezpieczenie odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora. Do zadań tej osoby należy między innymi:

   1. zabezpieczenie sieci przed niebezpiecznymi teściami,

   2. instalacja oraz aktualizacja oprogramowania,

   3. przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację o małoletnim, który korzystał z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje Dyrektorowi, który aranżuje rozmowę z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że małoletni jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji;

  4. w przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika Placówki, ma on obowiązek informowania małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik Placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez małoletnich podczas zajęć;

  5. w ramach godzin wychowawczych przeprowadza się z uczniami warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu (przynajmniej raz w roku szkolnym);

  6. Placówka ma obowiązek zapewnienia materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

ROZDZIAŁ 8

ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDY

 

§ 19.

 1. Pomimo zastosowania procedury interwencji, dyrekcja tworzy grupę wsparcia dla pokrzywdzonego małoletniego.

 2. W skład grupy każdorazowo wchodzi wychowawca grupy, psycholog lub pedagog ośrodka.

 3. Grupa może poszerzyć się do większej liczby specjalistów w zależności od doznanej krzywdy.

 4. Grupa wsparcia spotyka się celem ustalenia jaka pomoc będzie niezbędna od razu oraz w dalszej perspektywie czasu.

 5. Grupa wsparcia tworzy IPD (Indywidualny Plan Działania), który stanowi dokument zapisany i przechowywany w aktach małoletniego.

 6. IPD zawiera przede wszystkim informacje o podjętych działaniach, plan spotkań ze specjalistami/opiekunami/nauczycielami oraz przypuszczalny czas trwania wsparcia.

 7. Wnioski ze spotkań z pedagogiem i psychologiem szkolnym stanowią dane wrażliwe uczniów i nie dołączane do IPD, wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego (np. o planowanym samobójstwie).

 

ROZDZIAŁ 9

 

PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZAKŁADANIE „NIEBIESKIEJ KARTY”

§ 20.

 1. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez Placówkę, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.

 2. Jeśli do jakiegokolwiek pracownika Placówki przyjdzie wychowanek i zgłosi, wobec niego stosowana jest przemoc pracownik ten powinien wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Każde powzięcie informacji o zaistnieniu przemocy nakazuje rozpocząć działania.

 3. Procedura „Niebieskiej Karty” stosowana jest każdorazowo w sytuacjach podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego opisanych w rozdziale 3.

 1. Procedura „Niebieskie Karty” stanowi oddzielny dokument Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Mrowinach:

 1. Procedurę „Niebieskie Karty” stanowi załącznik nr 4 niniejszych standardów.

 

ROZDZIAŁ 10

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU PLACÓWKI DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

§ 21.

 1. Procedura aktualizowania Standardu odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.

 2. Dyrektor Placówki wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.

 3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń i proponowanych zmian.

 4. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu zobowiązana jest do przeprowadzania wśród pracowników Placówki (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Standardu.

 5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

 6. W ankiecie pracownicy Placówki mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w Placówce.

 7. Dokonując monitoringu Standardów, Dyrektor Placówki może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród wychowanków, dotyczącej świadomości małoletnich z form pomocy realizowanych przez Placówkę. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Standardu.

 8. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu może powołać zespół koordynujący, jeśli uzna, że taki zespół przyczyni się do lepszej realizacji Standardów bądź pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacji, gdy Standardy Ochrony Małoletnich będą wymagały aktualizacji.

 9. W razie konieczności opracowuje zmiany w obowiązującym Standardzie i daje je do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.

 10. Dyrektor wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Placówki nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

 

ROZDZIAŁ 11

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICÓM I MAŁOLETNIM STANDARDÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

§ 22.

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem Placówki ogólnodostępnym dla personelu, uczniów oraz ich opiekunów.

 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Placówki, dostępny w Sekretariacie Placówki oraz pokoju nauczycielskim/wychowawców.

 3. Dokument omawiany jest na pierwszym spotkaniu z opiekunami w danym roku szkolnym (chyba, że ulegnie zmianie, wówczas omawiany jest również na pierwszym z spotkań odbywającym się po wprowadzeniu zmian).

 4. Wychowawca daje opiekunowi do podpisania oświadczenie, że zapoznał się ze Standardami. Opiekun w oświadczeniu może zaproponować swoje sugestie. Jeśli takie się pojawią, nauczyciel przekazuje je osobie odpowiedzialnej za realizację Standardu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.

 5. Nauczyciele, wychowawcy na lekcji wychowawczej mają obowiązek zapoznania uczniów ze Standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby wychowankowie mogli go zrozumieć niezależnie od wieku i sprawności intelektualnej.

 

ROZDZIAŁ 12

MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 

§ 23.

 1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem jest szkolny Rzecznik Praw Ucznia.

 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów i za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów oraz za proponowanie zmian w Standardach Ochrony Małoletnich.

 3. Szczegółowy opis „Standardów Ochrony Małoletnich” stanowi załącznik nr 8.

 

ROZDZIAŁ 13 ZAPISY KOŃCOWE

§ 24.

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników Placówki, wychowanków i ich opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną.

 

 

 1. Dokumentacja funkcjonująca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach:

współtworząca politykę ochrony dzieci:

  1. Statut Szkoły;

  2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

  3. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI I ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD OCHRONY MAŁOLETNICH

 

.........................................................................

miejscowość, data

 

 

Ja, .......................................................................... nr PESEL......................................................

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony małoletnich obowiązującymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

.........................................................................

Podpis

Załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

.........................................................................

miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 1 W MROWINACH

 

 

Ja, .......................................................................... nr PESEL......................................................

oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowanymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

 

 

 

 

..........................................................................

Podpis

Załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

KARTA INTERWENCJI OBOWIĄZUJĄCA

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 1 W MROWINACH

 

 

 

Imię i nazwisko pokrzywdzonego

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

Osoba zgłaszająca interwencję

 

 

 

 

 

 

 

Opis działań podjętych przez personel/pedagoga/psychologa

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z opiekunami małoletniego

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

   
   
     
 

Załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

NIEBIESKA KARTA - PROCEDURY, REALIZACJI

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 1 W MROWINACH

 

 

Procedura "Niebieskie Karty" - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 1. Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 2. Od 28.09.2023 obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

 3. Typy przemocy w rodzinie:

  1. przemoc fizyczna;

  2. przemoc emocjonalna;

  3. zaniedbywanie;

  4. wykorzystanie seksualne;

  5. małoletni świadkiem przemocy.

 4. Procedura „Niebieskie Karty” nakłada na Placówkę określone zadania w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec małoletniego przemocy domowej, jeżeli np. uczeń: ma ślady przemocy fizycznej – ślady uderzeń, oparzeń, siniaki, rany, często zdarzające się opuchlizny, złamania, zwichnięcia itd.

 5. Ma ślady przemocy psychicznej – moczenie, nadmierna potliwość, bóle, zaburzenia mowy związane z napięciem nerwowym itd., Przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktu, ma niską samoocenę, wycofanie, lęki, depresję, płaczliwość, zachowania destrukcyjne, agresję, apatię, nieufność, uzależnianie się od innych, zastraszenie, unikanie rozmów itd.

 6. Ma brudny strój, nieodpowiedni do pory roku, rozwój, wzrost i wagę nieadekwatne do wieku, nie korzysta z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby itd. Karta stanowi ważny element w walce z przemocą w rodzinie, ponieważ dokumentuje sytuacje pokrzywdzonego ucznia i stanowi dowód w postępowaniu przygotowawczym i ewentualnej sprawie karnej o znęcanie się.

 7. Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie „Niebieskie Karty” to początek procesu wspierania ofiary przemocy.

 8. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywające się na podstawie procedury „Niebieskie karty” nie wymaga zgody ucznia dotkniętego przemocą.

 9. Wszczęcie procedury na terenie Placówki następuje przez wypełnienie formularza Niebieska karta” – A w obecności małoletniego, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa takiemu małoletniemu.

REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 1 W MROWINACH

 

 

 

 1. Niebieskie Karty” zakłada wychowawca, który stwierdza, że w rodzinie małoletniego dochodzi do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskie Karty” warto podjąć po konsultacjach oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym).

 2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

 3. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego wychowanka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

 4. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem małoletniego przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.

 5. Działania z udziałem małoletniego, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga lub psychologa.

 6. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta –B”.

 7. W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego wychowanka, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).

 8. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.

Załączniki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r.

 

       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
 
 1. LICZBA MAŁOLETNICH W ŚRODOWISKU DOMOWYM, W KTÓRYM PODEJRZEWA

SIĘ STOSOWANIE PRZEMOCY DOMOWEJ………………………………………………..

 1. DANE OSOBY/OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Dane

Osoba 1 stosująca przemoc domową

Osoba 2 stosująca przemoc domową

Imię i nazwisko

 

 

Imiona rodziców

 

 

Wiek

 

 

PESEL2)

 

 

Adres miejsca zamieszkania:

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Gmina

 

 

Województwo

 

 

Ulica

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Telefon lub adres e-mail

 

 

Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania):

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Gmina

 

 

Województwo

 

 

Ulica

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Sytuacja zawodowa, w tym nazwa i adres miejsca

pracy

 

 

Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą doznającą przemocy domowej: (np. żona, była żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)1)

 

 

 

 

 1. CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ ZACHOWYWAŁA SIĘ

W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

 

 

Osoby/formy przemocy domowej

Osoba 1 stosująca przemoc

Osoba 2 stosująca przemoc

wobec Osoby 1 doznającej przemocy

wobec Osoby 2 doznającej przemocy

wobec Osoby 3 doznającej przemocy

wobec Osoby 1 doznającej przemocy

wobec Osoby 2 doznającej przemocy

wobec Osoby 3 doznającej przemocy

Przemoc fizyczna3)

bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne

(wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Przemoc psychiczna3) izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne

(wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

             
             
             
             
     
     

tak (kiedy? ........................gdzie? ....…......................) nie nie ustalono

 

 1. CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM AKTUALNIE JEST REALIZOWANA PROCEDURA

„NIEBIESKIE KARTY”?

 

tak nie nie ustalono

 

 1. CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ POSIADA BROŃ PALNĄ?

tak nie nie ustalono

 

 1. CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE? (TAK/NIE)1)

 

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

 

 

 

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę IX

 

 1. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

ustalono wypełnij tabelę nie ustalono

 

Dane

Świadek 1

Świadek 2

Świadek 3

Imię i nazwisko

 

 

 

Wiek

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania:

Kod pocztowy

 

 

 

Miejscowość

 

 

 

Gmina

 

 

 

Województwo

 

 

 

Ulica

 

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

 

Telefon lub adres e- mail

 

 

 

Stosunek świadka do osób, wobec których podejmowane działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” (np. członek rodziny, osoba obca)1)

 

 

 

 

 

 1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC

DOMOWĄ (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

 

Działanie

Osoba 1

stosująca przemoc

Osoba 2

stosująca przemoc

     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. WSZCZĘCIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” NASTĄPIŁO PRZEZ

(zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

 

Funkcjonariusza Policji

 

Żołnierza Żandarmerii Wojskowej

 

Pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

 

Asystenta rodziny

 

Nauczyciela

 

Osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego

 

Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Pedagoga, psychologa lub terapeutę, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

 

........................................................................................................................................................

imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby wypełniającej formularz „Niebieska Karta – A”

 

 

………………………………..……………………………………………………………

(data wpływu formularza, podpis członka Zespołu Interdyscyplinarnego)

 

 

 

1) wpisać właściwe

2) numer PESEL wpisuje się, o ile danej osobie numer taki został nadany. W przypadku braku numeru PESEL jest konieczne podanie innych danych identyfikujących osobę

3) podkreślić rodzaje zachowań

„NIEBIESKAKARTA–B”

INFORMACJA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Są to różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia Tobie i Twoim najbliższym. Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji zostanie przekazana do grupy diagnostyczno-pomocowej. Więcej informacji na temat dalszych działań uzyskasz podczas spotkania z członkami tej grupy, na które zostaniesz zaproszona/(y). W trakcie procedury członkowie grupy będą kontaktować się także z osobą, która przemoc stosuje.

CO TO JEST PRZEMOC DOMOWA?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

  1. narażające osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

  2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

  3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdę,

  4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

  5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ?

 1. małżonek, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo i ich małżonkowie,

 2. wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

 3. rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,

 4. osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

 5. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

 6. osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

 7. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

 8. małoletni.

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY DOMOWEJ:

Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne.

Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne.

Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne.

Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne.

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne.

Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

WAŻNE

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie!

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Pomogą Ci:

 • Ośrodki pomocy społecznej w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

 • Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

 • Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

 • Sądy opiekuńcze w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych.

 • Placówki ochrony zdrowia np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.

 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.

 • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

 

WYKAZ PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TWOIM TERENIE,

UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

Uwaga: (dane wprowadza zespół interdyscyplinarny):

 

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

Adres e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŻESZ ZADZWONIĆ DO:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim.

 • Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200).

 • Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE:

pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.

 • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.

 • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

Załącznik nr 5 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO NR 1 W MROWINACH

 

 

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania

Tak

Nie

1.

Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące w naszej Placówce?

 

 

 

2.

Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach?

 

 

3.

Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać syndromy krzywdzonego małoletniego?

 

 

4.

Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia małoletniego?

 

 

 

5.

Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych w Standardach oraz w pozostałych regulaminach i procedurach przez innego pracownika?

 

 

 

6.

Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane z funkcjonującymi w Placówce „Standardami Ochrony Małoletnich”? (Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej)

 

 

 

7.

Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów?

 

 

JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?

Załącznik nr 6 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA WYCHOWANKÓW

 

 

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania

Tak

Nie

1.

Czy znasz standardy ochrony wychowanków obowiązujące w naszej Placówce?

 

 

 

2.

Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?

 

 

3.

Czy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?

 

 

 

4.

Czy byłaś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś innego? (Jeżeli tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś/ zareagowałaś?)

 

 

5.

Czy w Twojej klasie istnieje problem przemocy lub agresji?

 

 

6.

Czy w Twojej grupie istnieje problem przemocy lub agresji?

 

 

Załącznik nr 7 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

.........................................................................

miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 1 W MROWINACH

 

 

Ja, ................................................................................................

oświadczam, że zapoznałam/em się ze „Standardami Ochrony Małoletnich” stosowanymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach.

 

 

.........................................................................

Podpis

Załącznik nr 8 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w Placówce są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy a co więcej i rówieśników. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie

„Standardy Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

 1. Placówka posiada dokument „Standardy Ochrony Małoletnich”.

 2. W dokumencie Standardów przed krzywdzeniem zapisane są:

  1. procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu Placówki oraz rówieśników;

  2. zasady ochrony danych osobowych małoletniego, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o małoletnim oraz zasady ochrony wizerunku małoletniego które określają sposób jego utrwalania i udostępniania;

  3. zasady dostępu małoletniego do Internetu oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami;

  4. zasady bezpiecznych relacji personelu Placówki - małoletni, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z małoletnim.

 3. Cały personel Placówki, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znają treść dokumentu Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

 4. Zapisy zawarte w dokumencie „Standardów Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich pracowników Placówki, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.

 5. Dyrekcja Placówki wyznaczyła osobę (osoby) odpowiedzialną (odpowiedzialne) za monitoring realizacji Standardów Ochrony Małoletnich i jej rola oraz zadania są jasno określone.

 6. W Placówce jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej.

Załącznik nr 9 do Standardów Ochrony Małoletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach

 

IDENTYFIKACJA POTRZEB INFORMACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM NR 1 W MROWINACH

 

 

 

 

 

Obszar

 

Adresat

(np. nauczyciele,

wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice)

Realizacja

(np. szkolenie wewnętrzne, e-

learning, szkolenie zewnętrzne,

pogadanka)

 

 

 

Zasoby

Podstawowa wiedza

dotycząca praw dzieci oraz ochrony dzieci przed

przemocą i wykorzystywaniem

 

 

 

Identyfikacja ryzyka

krzywdzenia; interwencja prawna

 

 

 

Rozpoznawanie

symptomów krzywdzenia

 

 

 

Formy pomocy dzieciom krzywdzonym

 

 

 

Zagrożenia dzieci w Internecie

 

 

 

Narzędzia edukacji dzieci

 

 

 

Wychowanie bez przemocy

 

 

 

Przemoc rówieśnicza