Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Oferta Pracy Specjalista – ds. kadrowych i płac

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i płac

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze w ramach umowy o pracę:
Jednostka organizacyjna Powiatu:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach
Stanowisko: Specjalista – stanowisko ds. kadrowych i płac Wymiar etatu: 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wykształcenie:

 • wyższe I lub II stopnia
 • preferowane: ekonomia/ administracja
 • specjalista ds. kadr i płac

Doświadczenie zawodowe:

 • min. 2 lata
 • wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku

Główne obowiązki:

 • Zadania z zakresu spraw kadrowych w tym:
  - kompleksowa obsługa kadrowa pracowników placówki,
  - prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z przebiegiem zatrudnienia,
  - rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, nadgodziny itp.),
 • - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  - prowadzenie spraw dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  - prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych,
  - sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacją zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON
  - przygotowywanie, weryfikacja i przechowywanie dokumentów dotyczących procesu rekrutacji.

Zakres odpowiedzialności: Osoba na opisywanym stanowisku:

 • Posiada odpowiedzialność finansową,
 • Ponosi odpowiedzialność za prawidłową, terminową i zgodną z przepisami prawa realizację powierzonych jej obowiązków,
 • Przygotowuje dokumenty z zastosowaniem obowiązujących przepisów, co wymaga stałego poszerzania wiedzy, umiejętności i podnoszenia kwalifikacji poprzez doskonalenia zawodowe.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE


Wiedza
 (w tym wykształcenie):

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie w prowadzeniu kadr min. 2 lata,
 • Praktyczna znajomość prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Umiejętności:

 • Identyfikacji aspektów prawnych rozpatrywanych spraw,
 • Interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • Znajdowania praktycznych rozwiązań,
 • Rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • Dobrej organizacji pracy własnej,
 • Dostosowywania się do zmian,
 • Radzenia sobie ze stresem.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów w zakresie działania ( m.in. Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, karta nauczyciela, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • Umiejętność sporządzania umów o pracę oraz innych druków i aktów prawnych,
 • Umiejętność współpracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopię dyplomu, świadectwa szkolnego),
 3. Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy potwierdzającego wymagany staż pracy,
 4. Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,
 5. Oświadczenie o niekaralności ( osoba, której zostanie zaproponowana umowa o pracę będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej danymi kontaktowymi) do dnia 02.08.2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalista ds. kadrowych i płaca.

Aplikacje należy złożyć w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

 

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mowmrowiny.pl ; i na stronie internetowej placówki: www.mowmrowiny.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Szkolna 6.

 Ogłoszenie wyników o godzinie 14:00 w dniu 02.08. 2023 roku.

Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Mrowiny,  dnia 26.07.2023 rok

                                                                             Dyrektor

 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1

                                                                                w Mrowinach

                                                                                Ireneusz Kozieł

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i płac.

Dyrektor MOW Mrowiny informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko  zostało rozstrzygnięte

Uzasadnienie

Wybrani  kandydaci  złożyli  wymagane dokumenty spełniające wymogi formalne. 
Przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że wybrana osoba posiadają  niezbędne  kwalifikacje  do  wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.                                   

Oferta Pracy Specjalista – ds. kadrowych i płac

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i płac

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze w ramach umowy o pracę:
Jednostka organizacyjna Powiatu:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach
Stanowisko: Specjalista – stanowisko ds. kadrowych i płac Wymiar etatu: 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wykształcenie:

 • wyższe I lub II stopnia
 • preferowane: ekonomia/ administracja
 • specjalista ds. kadr i płac

Doświadczenie zawodowe:

 • min. 2 lata
 • wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku

Główne obowiązki:

 • Zadania z zakresu spraw kadrowych w tym:
  - kompleksowa obsługa kadrowa pracowników placówki,
  - prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z przebiegiem zatrudnienia,
  - rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, nadgodziny itp.),
 • - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  - prowadzenie spraw dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  - prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych,
  - sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacją zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON
  - przygotowywanie, weryfikacja i przechowywanie dokumentów dotyczących procesu rekrutacji.

Zakres odpowiedzialności: Osoba na opisywanym stanowisku:

 • Posiada odpowiedzialność finansową,
 • Ponosi odpowiedzialność za prawidłową, terminową i zgodną z przepisami prawa realizację powierzonych jej obowiązków,
 • Przygotowuje dokumenty z zastosowaniem obowiązujących przepisów, co wymaga stałego poszerzania wiedzy, umiejętności i podnoszenia kwalifikacji poprzez doskonalenia zawodowe.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE


Wiedza
(w tym wykształcenie):

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie w prowadzeniu kadr min. 2 lata,
 • Praktyczna znajomość prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Umiejętności:

 • Identyfikacji aspektów prawnych rozpatrywanych spraw,
 • Interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • Znajdowania praktycznych rozwiązań,
 • Rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • Dobrej organizacji pracy własnej,
 • Dostosowywania się do zmian,
 • Radzenia sobie ze stresem.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów w zakresie działania ( m.in. Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, karta nauczyciela, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • Umiejętność sporządzania umów o pracę oraz innych druków i aktów prawnych,
 • Umiejętność współpracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopię dyplomu, świadectwa szkolnego),
 3. Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy potwierdzającego wymagany staż pracy,
 4. Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,
 5. Oświadczenie o niekaralności ( osoba, której zostanie zaproponowana umowa o pracę będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej danymi kontaktowymi) do dnia 20.06.2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalista ds. kadrowych i płaca.

Aplikacje należy złożyć w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

 

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mowmrowiny.pl ; i na stronie internetowej placówki: www.mowmrowiny.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Szkolna 6.

 Ogłoszenie wyników o godzinie 14:00 w dniu 20.06. 2023 roku.

Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Mrowiny,  dnia 06.06.2023 rok

                                                                             Dyrektor

 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1

                                                                                w Mrowinach

                                                                                Ireneusz Kozieł