Program wychowawczo-profilaktyczny MOW w Mrowinach 2023/2024

 

SPIS TREŚCI

 

 1. Wstęp
 2. Diagnoza potrzeb i problemów placówki.
 3. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w placówce.
 4. Przyjęta wizja i misja placówki
 5. Przyjęta sylwetka wychowanka
 6. Zadania programu wychowawczo – profilaktycznego
 7. Założenia ogólne
 8. Cele ogólne programu
 9. Cele szczegółowe programu
 10. Główne zadania programu
 11. Priorytety programu wychowawczo-profilaktycznego
 12. Warunki i zasady realizacji programu.
 13. Rola i zadania wychowawcze nauczycieli, wychowawców, pedagoga,  psychologa
 14. Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych
 15. Harmonogram działań wychowawczo – profilaktycznych
 16. Zasady realizacji programu
 17. Ewaluacja programu
 18. Postanowienia końcowe

 

 1. WSTĘP

Zadania wychowawczo-profilaktyczne  placówki są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka
w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Placówka jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych wychowanków oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom wsparcie wychowanków w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o diagnozę, obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami ośrodka.

 

 1. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW PLACÓWKI

Podstawą wszelkich oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest diagnoza potrzeb wychowanków, przede wszystkim narastających problemów emocjonalnych, zaburzonego poczucia więzi, łamania norm społecznych, niewypełniania obowiązku szkolnego i sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne w tym substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

Diagnoza sytuacji wychowawczej ukazuję, że problemy występujące w ośrodku dotyczą głównie:

 • naruszania przez wychowanków dyscypliny;
 • niskiej motywacji do uczenia się i podejmowania aktywności na terenie placówki;
 • podejmowania przez wychowanków zachowań ryzykownych, tj. palenie papierosów i spożywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne;
 • niskiej frekwencji na zajęciach;
 • znajomości i przestrzegania zasad dobrego wychowania;
 • odpowiedzialności za otoczenie i estetykę placówki;
 • zarządzania sobą w czasie wolnym;
 • radzenia sobie ze stresem;
 • współpracy z rodzicami;
 • umiejętności interpersonalnych.
 • zachowań agresywnych i przestępczych,
 • wczesną inicjacji seksualnej.
 • zaburzonego zachowania

Z przeprowadzonej diagnozy wstępnej wynika, że do głównych przyczyn zaburzeń w zachowaniu młodzieży przebywającej w naszej placówce należą:

 • brak zaspokojenia podstawowych potrzeb, na których rozwijają się potrzeby wyższe (np. uznania, samorealizacji)
 • niska samoocena,
 • brak umiejętności wyciągania konstruktywnych wniosków
 • nieumiejętność wczuwania  się w sytuacje i odczucia drugiego człowieka (brak empatii),
 • nieumiejętność odczytywania własnych stanów psychicznych oraz ich werbalizowania,
 • agresywne sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych uwarunkowane negatywnymi wzorcami ze środowiska rodzinnego,
 • nadpobudliwość psychomotoryczna,
 • obniżone możliwości poznawcze wynikające z zaniedbań środowiskowych,
 • nieharmonijny rozwój poszczególnych funkcji poznawczych.
 • zaburzenia emocjonalne i psychiczne
 • słaba internalizacja norm społecznie akceptowanych,
 • podatność na wpływ rówieśników i osób starszych, bardziej zdemoralizowanych.

 

W czasie pobytu w placówce młodzież jest poddawana różnorakim oddziaływaniom wychowawczym i profilaktycznym, aby zminimalizować skutki wcześniejszych zaniedbań i błędów popełnionych w ich wychowaniu, a które to były powodem umieszczenia ich w ośrodku wychowawczym. Umożliwienie młodzieży korzystania z zajęć profilaktycznych prowadzonych przez kadrę placówki, powinna prowadzić do podjęcia przez nich działań zmierzających do wtórnej socjalizacji.

 

 1. CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA W PLACÓWCE.

 

Z diagnozy wynika, że czynnikami chroniącymi w naszej placówce są:

 • zainteresowania i zdolności sportowe , w tym piłka nożna, lekkoatletyka, tenis stołowy,
 • zainteresowania i zdolności artystyczne, w tym plastyczne i modelarskie,
 • zainteresowania muzyczne – pisanie tekstów piosenek, tworzenie muzyki,
 • zainteresowania kulinarne,
 • zainteresowania wędkarskie,
 • zainteresowania teatralne,
 • zaangażowanie w organizację imprez lokalnych,
 • zaangażowanie w prace zarówno w wolontariacie jak i dodatkowo płatne,
 • zaangażowanie w życie ośrodka, wypełnianie różnych obowiązków, aktywne uczestnictwo w różnorodnych programach i zajęciach,
 • rozwijanie potencjału intelektualnego.

Do czynników ryzyka należą:

 • nadużywanie przez wychowanków środków psychoaktywnych,
 • niska samoświadomość,
 • podatność na negatywne wpływy grup rówieśniczych
 • brak konstruktywnych wzorców z domu rodzinnego,
 • obniżony potencjał intelektualny,
 • wysoka reaktywność i popędliwość.

 

 1. PRZYJĘTA WIZJA I MISJA PLACÓWKI.

W pracy wychowawczo – profilaktycznej Ośrodka:

 • Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.
 • Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 • Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 • Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 • Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 • Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków

Nasz ośrodek jest nowoczesną, przyjazną placówką resocjalizacyjną. Program wychowawczo -  profilaktyczny  ukierunkowany jest na wychowanka, na jego potrzeby -umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Chcemy,  aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem- kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję placówki. Nasi wychowankowie  będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.

Nasz ośrodek chce być placówką, w której: 

 • panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, współpracy i dialogu wychowawców, nauczycieli, wychowanków i rodziców;
 • udziela się pomocy i wsparcia oraz aktywnie współdziała we wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 • dba się o kształtowanie szacunku do historii, tradycji i kultury wielkiej i małej ojczyzny;
 • wychowanek ma zapewnioną opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

 1. SYLWETKA WYCHOWANKA I ABSOLWENTA.

W podejmowanych działaniach wychowawczo-profilaktycznych dążymy do tego, aby wychowanek kończący pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym stał się odpowiedzialnym dorosły, który potrafi zadbać zarówno o swój własny dobrostan jak i dobrostan tych, z którymi przychodzi mu żyć. Nasz absolwent podejmuje pracę, z której uczciwie się wywiązują, unika problemów z prawem, wchodzi w konstruktywne relacje z innymi ludźmi. Staje się odpowiedzialnym za siebie i innych dorosłym i odczuwa satysfakcję z swoich osiągnieć.

      Wychowanek nabywa w naszej placówce cech ważnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, tj. :

 • samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł informacji, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, rozstrzyga wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, potrafi dokonać samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi;
 • odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość  od wyobraźni, podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie własne i innych;
 • twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe związane z otaczającym go światem;
 • etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, rozumie sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne,
 • duchowość - tylko człowiek duchowy potrafi myśleć, kochać i pracować.

 

 1. ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO.

 

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej: ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej: ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata.
 • społecznej: ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej: ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli wychowawców i innych pracowników placówki. Działalność ta odbywać się będzie w oparciu o program pracy „Nasz Dzień”,  w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

 1. CELE PROGRAMU.

Celem profilaktyki jest niesienie pomocy młodzieży wykluczonej społecznie, zagrożonej uzależnieniami i przestępczością poprzez:

 • kształtowanie w niej twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości;
 • stwarzanie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi osobowościowemu i społecznemu;
 • wyrównywaniu braków edukacyjnych.

Podstawowym celem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest: 

 • wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń; wskazywanie mocnych i słabych stron;
 • kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;
 • profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami;
 • korekcja deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez: diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego.

 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

 • motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;
 • promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa,) ;
 • podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego;
 • zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce
 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 • informowanie uczniów/ wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”;

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii ;
 • uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
 • rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów; uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;
 • rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych;
 • zapoznawanie z prawami i obowiązkami ucznia, kształtowanie umiejętności ich rozpoznawania
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

 

 Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży

 1. profilaktyka agresji i przemocy w szkole i ośrodku, w tym cyberprzemocy:
 • wdrażanie w szkole i placówce zajęć ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji,
 • realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy,
 • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
 • realizacja programów z poziomu profilaktyki wskazującej, adresowanych do uczniów i wychowanków z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi, wymagających interwencji i dalszych działań korekcyjnych, edukacyjno-terapeutycznych,
 • doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
 • opracowanie i stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole i placówce.
 1. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych prze uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu:

 

 • realizacja edukacji zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
 • wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności.

Wyrabianie u uczniów nawyku i regularnej potrzeby sięgania po odpowiednią literaturę w alternatywie korzystania wyłącznie ze środków szybkiego masowego przekazu oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

 

 • Uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputera czy Internetu, oglądania niewłaściwych programów TV oraz uczenie wybierania odpowiednich do wieku, bogatych w wiedzę artykułów, programów czy filmów.
 • Uświadomienie uczniom pułapki mediów w odniesieniu do poczucia higieny czasu.
 • Uświadamianie uczniom skutków cyberprzemocy.
 • Zachęcanie do sięgania po wartościową książkę, ukazywanie pozytywnych stron regularnego czytania w alternatywie do innych środków przekazu
 • Wzrost zainteresowania literaturą

 

 1. GŁÓWNE ZADANIA PROGRAMU.

- budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

- wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

- rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej;

- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole i placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

 

Program oparty jest na aktywnym uczestnictwie wychowanka, który wspierany jest różnorodnymi metodami i formami pracy.

Aby wieloaspektowo spojrzeć na zjawisko patologii społecznej, program profilaktyczny realizowany jest w następujących obszarach:

 1. Promocja zdrowia i wspomaganie ucznia, wychowanka w jego rozwoju w osiągnięciu pełnej dojrzałości w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej.
 2. Współpracy z rodzicami, opiekunami wychowanków w celu kształtowania świadomości i postawy prozdrowotnej oraz zdrowego stylu życia.
 3. Kształtowania przyjaznego klimatu w placówce, budowanie społecznie akceptowanych relacji.
 4. Rozwijania i wzmacniania umiejętności psychologicznych, społecznych.
 5. Profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychoaktywnych, w tym substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 6. Rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tych przypadkach.

 

 1. PRIORYTETY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

 

Przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły  jemu samemu ani innym.

Wsparcie w samorozwoju i kształtowaniu systemu wartości.

 

Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej, duchowej, emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Aby osiągnąć te cele Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy będzie:

 • promować zdrowy, aktywny tryb życia,
 • informować uczniów i rodziców o skutkach używania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów oraz innych substancji psychoaktywnych
 • wypracowywać umiejętność podejmowania właściwych decyzji,
 • kształtować odpowiedzialność za ochronę zdrowia własnego i innych,
 • uczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • ćwiczyć zachowania asertywne, empatii w ramach wolontariatu,
 • wspierać rozwój fizyczny i intelektualny,
 • uczyć efektywnego spędzania wolnego czasu,
 • promować oraz wspierać działalność ekologiczną,
 • rozwijać zainteresowania uczniów (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady),
 • wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości,
 • ćwiczyć umiejętność komunikacji, wyrażania własnych opinii, przekonań i poglądów,
 • ćwiczyć sposoby kontroli emocji,
 • uczyć sposobów rozwiązywania problemów,
 • kształtować postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka,
 • wspierać relacje rodzic - uczeń - nauczyciel, w celu tworzenia właściwego klimatu szkoły zapewniającego podmiotowość i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • rozwijać umiejętności wychowawcze rodziców (pedagogizacja rodziców),
 • wzbudzać świadomość odczuwania własnych nastrojów, emocji oraz pomagać w formułowaniu (nazywaniu) ich.
 • pomagać ludziom i zwierzętom w ramach wolontariatu.

Celem maksymalnym jest zbliżenie się do modelu wychowanka,  jaki  został przedstawiony w Statucie Placówki.

 

 

 

 1. WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

 

Mając na uwadze wzmacnianie czynników chroniących przed zagrożeniami oraz niwelowanie oddziaływania czynników ryzyka zostaną podjęte następujące działania:

 1. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i gabinetem PP.
 2. Ścisła współpraca nauczycieli, wychowawców i w miarę możliwości rodziców.
 3. Organizowanie kół zainteresowań, zajęć
 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką, motywacji do nauki, pomoc w określaniu celów ż
 5. Edukacja rodziców - rozmowy indywidualne (pedagogizacja rodziców).
 6. Współpraca z OPS, PCPR, Policją, kuratorami sądowymi.
 7. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego
 8. Sporządzenie wykazu placówek specjalistycznych, numerów telefonów zaufania dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami, pomoc w kontaktach z tymi placówkami.
 9. Indywidualne rozmowy profilaktyczne z uczniami z grupy zwiększonego ryzyka i ich rodzicami.
 10. Interwencje wobec uczniów podejrzanych o eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.
 11. Uroczystości, apele, konkursy związane z obszarami programu profilaktycznego.
 12. Imprezy sportowo – rekreacyjne: wycieczki, zawody sportowe, turnieje.
 13. Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej.
 14. Tematyczne gazetki w klasach, na korytarzu, grupach internatowych.
 15. Działania edukacyjne na lekcjach z poszczególnych przedmiotów (omawianie różnych aspektów uzależnień, sekt itp.)
 16. Ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa w placówce, znajomości i przestrzegania praw dziecka na terenie ośrodka.
 17. Obserwacja nowoprzybyłych wychowanków oraz wychowanków co do których zachodzi podejrzenie o stosowaniu środków psychoaktywnych.
 18. Wywiady oraz rozmowy mediacyjne.
 19. Umożliwienie samodoskonalenia się wychowawców i nauczycieli.
 20. Program wychowawczo – profilaktyczny MOW w Mrowinach bazuje na doświadczeniu wynikającym ze specyfiki pracy placówki i opiera się o programy edukacyjne poszczególnych przedmiotów i programy tematyczne realizowane w placówce.
 21. Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny ściśle powiązany jest z działalnością  edukacyjną placówki, która  określona jest przez:

 

1)  szkolny zestaw programów nauczania (włączony do programu);

2) terminarz działań wychowawczo-profilaktycznych placówki.

 

 Działania wychowawcze

 

Główne cele wychowawcze:

 • eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi
 • przygotowanie wychowanków do samodzielności zawodowej
 • przygotowanie wychowanków do powrotu do środowiska rodzinnego, samodzielności, pełnienia ról społecznych

  Cele szczegółowe:
 • przygotowanie wychowanków do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami
 • przygotowanie wychowanków do odpowiedzialnego i samodzielnego działania we wszystkich dziedzinach życia z uwzględnieniem ich

      indywidualnych możliwości empatycznych

 • kształtowanie podstaw empatycznych
 • kształtowanie postaw etycznych
 • kształtowanie postaw związanych z kulturą osobistą, poszanowaniem zdrowia swojego i innych
 • kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom rówieśników ze środowiska zdemoralizowanego
 • integracja grupy wychowawczej
 • dostrzeganie w każdym wychowanku ukrytych możliwości oraz każdych drobnych zdolności i rozwijanie ich
 • autentyczna współpraca wszystkich podmiotów wychowawczych (rodziców, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników administracyjno- gospodarczych)
 • włączenie całej społeczności ośrodkowej do współdecydowania o ważnych sprawach Ośrodka
 • pomoc wychowankom w rozpoznaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji oraz dokonywania wyborów
 • inspirowanie wychowawców i wychowanków do twórczych poszukiwań
 • podnoszenie i doskonalenie wiedzy kadry pedagogicznej z dziedziny psychologii, logopedii, resocjalizacji, terapii i socjoterapii

 

Treści wychowawcze służące do osiągnięcia celów

 

Treści wychowawcze zawarte są w:

 • w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych (IPET)
 • w planach pracy grup wychowawczych
 • w planie pracy dydaktycznej(nauczycieli)
 • w planach pracy kół zainteresowań
 • w planie pracy placówki
 • w planie pracy pedagoga, psychologa

 

Oddziaływania wychowawcze realizowane będą w ścisłej współpracy z wychowankami przez wychowawców w czasie zajęć w internacie, nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych w szkole, opiekunów kół zainteresowań w ramach działalności pozalekcyjnych, oraz poprzez działalność specjalistów.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie wiedzy opiekunom, rodzicom na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów,
 • kształtowanie umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli.
 • kształtowanie racjonalnego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • umożliwienie samorozwoju zawodowego nauczycieli i wychowawców oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
 • Ukazanie zagrożeń płynących z Internetu.

 

 

Działalność profilaktyczna w szkole obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Działalność prozdrowotna i wspomagająca wychowanka w sferach fizycznej, psychicznej i społecznej, która obejmuje między innymi:

 • edukację prozdrowotną, a zwłaszcza związaną z 
  • chorobami skóry;
  • higieną wzroku i słuchu;
  • higieną jamy ustnej;
  • zapobieganiem zakażeniom wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową;
 • promocję zdrowia psychicznego;
 • zapobieganie okaleczaniu się, przeciwdziałanie występowaniu prób samobójczych,
 • propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez realizację zajęć sportowych, turystycznych, doskonalenie sprawności fizycznej,
 • propagowanie zdrowego żywienia i stylu życia;
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie;
 • omawianie zmian fizycznych i psychicznych okresu dojrzewania;
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

Działalność informacyjna, która obejmuje upowszechnianie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wiedzy na temat między innymi:

 • szkodliwości środków psychoaktywnych lub innych substancji oraz leków, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień, samookaleczeń, prób samobójczych;
 • dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem;
 • możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień;
 • skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • pedagogizacją rodziców na temat konsekwencji stosowania środków psychoaktywnych w tym konsekwencji prawnych;
 • współpracy z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

 

Działalność profilaktyczna, która obejmuje między innymi:

 • aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających, alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych (dostosowanie treści i form tych zajęć do potrzeb wychowanków i grup wychowawczych oraz w oparciu o indywidualną diagnozę); Pod uwagę są brane między innymi następujące zagrożenia:
  • wynikające z wagarowania;
  • związane z uzależnieniami;
  • wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym;
  • związane ze zjawiskiem przemocy i agresji;
  • związane z niehigienicznym stylem życia;
  • związane z niebezpieczeństwami występujące w mediach;
  • związane ze szkodliwością używania środków psychoaktywnych lub innych substancji, leków których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;
  • związane ze wczesną i przypadkową inicjacją seksualną.
 • udział w zajęciach z kształtowania umiejętności społecznych;
 • kształtowanie umiejętności odmawiania, asertywności, podnoszenie poczucia własnej wartości, mobilizowanie do rozwijania zainteresowań;

 

Przeciwdziałanie przemocy, agresji i autoagresji, które obejmuje między innymi:

 • rozpoznanie przyczyn agresywnych zachowań wśród wychowanków i eliminowanie tych zachowań;
 • interwencje w sytuacjach pojawienia się zachowań agresywnych zgodnie z procedurami;
 • kierowanie uczniów/wychowanków sprawiających poważne problemy wychowawcze do poradni specjalistycznych;
 • kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami
 • kształtowanie współpracy w grupie rówieśniczej i poczucia przynależności do grupy;
 • kształtowanie nawyku odmawiania bez obawy i strachu przed negatywną reakcją innych;
 • kształtowanie umiejętności obrony przed naciskami otoczenia;
 • poznawanie podstawowych przeszkód, błędów i zasad prawidłowego komunikowania się grupy;
 • uświadamianie pozytywnych stron związanych z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych;
 • niwelowanie zachowań egocentrycznych, aspołecznych w stosunkach międzyludzkich;
 • eliminowanie postaw i reakcji agresywnych – kontrola impulsów;
 • kształtowanie dyscypliny samokontroli oraz zainteresowania życiem społecznym;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych: empatia, otwartość asertywność, współpraca w grupie.
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz właściwego postępowania w sytuacjach konfliktowych i radzenia sobie w sytuacji przemocy ze strony innych.

 

Działalność ekologiczna, która obejmuje między innymi:

 • wyrobienie nawyków dbałości o otoczenie;
 • umiejętność upiększania najbliższego otoczenia;
 • umiejętność obserwacji otaczającego środowiska i dostrzeganie piękna przyrody;
 • edukacji w zakresie problemów ekologicznych;
 • zdobywanie wiedzy o przyrodzie;
 • uwrażliwienie wychowanków na los zwierząt szczególnie w okresie zimy;
 • poznanie form i sposobów ochrony przyrody;
 • umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie;
 • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa czyhające na wychowanka w okresie wakacji i poznanie zachowań pozwalających się przed nimi uchronić;
 • wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach z przyrodą.

 

 

 1. ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCÓW

 

Pracownicy w swoich działaniach wychowawczych kierują się:

 • dobrem wychowanka i poszanowaniem jego praw
 • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, korygowania zaburzeń zachowania i osobowości, koniecznością wspierania rozwoju wychowanków poprzez: umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań, indywidualizację oddziaływań terapeutycznych, resocjalizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia
 • poszanowaniem praw rodziców
 • potrzebą działań w celu korygowania i wzmacniania więzi rodzinnych stanowiących o możliwości powrotu wychowanka do rodziny

 

Realizacją działań wychowawczych zajmują się:


 1. Dyrektor Ośrodka
  - sprawuje nadzór nad działalnością resocjalizacyjną i wychowawczo-opiekuńczą Ośrodka.
 2. Nauczyciele, wychowawcy klas
  - poprzez wykorzystanie swej wiedzy i doświadczenia dla dobra ucznia i w poczuciu odpowiedzialności za jego rozwój w sferze intelektualnej,

  emocjonalnej i społecznej.


Zadaniem nauczyciela- wychowawcy jest:
- kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości i buduje obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną

  samoocenę,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, uczenie kompromisu i tolerancji,
- inspirowanie do podejmowania różnorodnych zadań i kontrola postępów,
- uczenie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen, opinii aprobujących

    lub negujących zachowanie swoje i innych,
- otoczenie szczególną opieką uczniów o obniżonych możliwościach adaptacyjnych i intelektualnych.

-prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

- prowadzenie kół zainteresowań w ramach pracy psychologiczno- pedagogicznej


 1. Bibliotekarz
  - poprzez edukację czytelniczą, medialną i kulturalną.

 2. Organizacje szkolne, koła zainteresowań
  – poprzez stwarzanie warunków do aktywności własnej uczniów, rozbudzanie i zaspakajanie ich zainteresowań, kształcenie postaw samorządności.
  Jedną z form samorządności są spotkania społeczności Ośrodka, które tworzą:
  - wychowankowie
  - wychowawcy
  - pracownicy pedagogiczni, oraz inne osoby zatrudnione w placówce.


       Spotkania społeczności dają wychowankom możliwość omówienia na forum ważnych dla nich spraw, zgłaszania propozycji i uwag co do ich wizji funkcjonowania Ośrodka.

Inną formą samorządności są miesięczne plany pracy grupy wychowawczej, przygotowane razem z wychowankami, uwzględniające ich sugestie. Dzięki temu chłopcy maja poczucie odpowiedzialności, sprawstwa i są bardziej zaangażowani w realizację swoich propozycji. Osobiście uczestniczą w planowaniu własnych działań, chłopcy są bardziej zmotywowani i chętniej angażują się w różnorodną aktywność

 

KOŁA  ZAINTERESOWAŃ

 1. Koło turystyczno – krajoznawcze – Waldemar Gawron
 2. Koło kulinarne – K. Kokocińska, A.Grobelny
 3. Koło sportowe – Z. Ogryzek - piłka nożna, tenis stołowy, M.Łuczak - Fitness
 4. Koło szachowo- warcabowe – B. Kozów
 5. Koło Wolontariatu – J.Derewiecka, A. Homa
 6. Koło filmowe – A. Zelek
 7. Koło modelarskie –B. Kozów
 8. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – B. Majchrzak, B. Kozów
 9. Koło plastyczne – J.Derewiecka

 

 1. Wychowawcy grup - zadaniem wychowawcy jest:
  - wszechstronne poznanie każdego wychowanka i jego osobowości, zainteresowań, skłonności oraz systematyczne konsultowanie się z nauczycielami,

  rodzicami i specjalistami, celem opracowania efektywnego programu oddziaływań opartego na planach wychowawczych placówki
- utrzymywanie stałego kontaktu z sądami (okresowe opinie),nauczycielami, rodzicami i opiekunami swoich wychowanków i dokumentowanie tych kontaktów
- prowadzenie atrakcyjnych i efektywnych zajęć wychowawczych i resocjalizacyjnych
- wdrażanie wychowanków do samodzielności w zakresie samoobsługi, dbałości o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo
- wdrażanie do wykonywania prac społecznie użytecznych, szacunku do pracy, oraz przestrzegania norm współżycia społecznego i poszanowania  mienia
- badaniu i analizowaniu przyczyn trudności i niepowodzeń wychowanków i udzielanie im indywidualnej pomocy
- dokumentowanie czynności opiekuńczych i wychowawczych


 1. Pedagog i psycholog
  - realizuje zadania Ośrodka określone w statucie
  - sprawuje opiekę pedagogiczną nad wszystkimi wychowankami przebywającymi w Ośrodku
  - przeprowadza obserwację w celu:
 2. ustalania źródeł i przyczyn niedostosowania społecznego ok.
 3. reślenia kierunku i programu działań wyrównawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych
 4. współuczestniczy w opracowaniu IPET – u
 5. rozpoznania i ukierunkowania zainteresowań wychowanków
 6. pomocy w wyborze kierunku nauki i przyszłego zawodu
 7. organizuje doskonalenie i samokształcenie pracowników pedagogicznych
 8. współpracuje z lekarzem, pielęgniarką, pracownikami pedagogicznymi w zakresie konsultowania wyników badań, ustalania diagnoz, formułowania  opinii i wniosków w sprawach wychowanków
 9. udziela wychowankom, rodzicom(opiekunom) porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów bieżących i wspiera w momentach kryzysowych  w  czasie pobytu w Ośrodku
 10. prowadzi zajęcia wychowawcze indywidualne i grupowe
 11. formułuje opinie o przebiegu procesu resocjalizacji dla zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, potrzeb sądów, policji, aresztów śledczych, zakładów karnych, domów dziecka i innych
 12. wykonuje inne polecenia zalecone przez dyrektora Ośrodka.


Dodatkowo w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego z Ośrodkiem współpracują:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  • Policja
  • Sąd Rodzinny
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Program działań służących do osiągnięcia celów wychowawczych

 

Cele wychowania:
1. Integracja klasy, grupy wychowawczej w środowisku Ośrodka.
2. Dostrzeganie w każdym wychowanku ukrytych możliwości oraz każdych drobnych zdolności i rozwijanie ich.
3. Tworzenie warunków do pokonywania negatywizmu szkolnego, podejmowania świadomych decyzji prowadzących do sukcesu szkolnego

     i sukcesów życiowych.
4. Kształtowanie postaw związanych z kulturą osobistą, właściwym zachowaniem, poszanowaniem zdrowia własnego i innych.
5. Pomoc wychowankom w rozpoznawaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji oraz dokonywaniu wyborów.
6. Przygotowanie wychowanków do samodzielności życiowej, powrotu do środowiska rodzinnego i prawidłowego pełnienia ról społecznych (członka rodziny, pracownika).
Oczekiwane efekty działań:
• Wychowanek ma poczucie przynależności do klasy, grupy w Ośrodku i respektuje normy grupowe, klasowe, szkolne.
• Samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące własnej aktywności i umie przewidzieć ich skutki.
• Stopniowo dostrzega pozytywne efekty własnej pracy, rozwija swoje zdolności, wie, że Ośrodek jest przyjazny i służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń.
• Chce i wyraża potrzebę działania na rzecz klasy, grupy i Ośrodka, współdecyduje o ważnych sprawach.
• Szanuje dorosłych, kolegów, okazuje im to w słowach i w działaniu, nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe. Unika szkodliwych nałogów, wie jak planować i racjonalnie spędzać czas wolny.
• Postępuje uczciwie, nie oszukuje, nie kradnie, potrafi zwalczać złe nawyki.
• Potrafi samodzielnie radzić sobie w życiu, bez większych problemów readaptuje się w środowisku otwartym, zna i respektuje prawa i obowiązki człowieka, obywatela, pracownika, członka rodziny.
• Ma świadomość pełnienia różnych ról społecznych i przestrzega zasad i norm etycznych.
• Wychowanek zna i respektuje prawa i obowiązki człowieka, obywatela, pracownika, członka rodziny.
• Jest odpowiedzialny za kreowanie własnego rozwoju i świadomy wpływu na własne życie.

 

 

 1. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I PATRIOTYCZNYCH ORAZ CYKLICZNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

 

Organizacja roku szkolnego

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dyd. – wych.

4 września 2023 r

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023 r

3.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2024 r

4

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-2.04.2024 r

5

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024 r

6

Język polski

14 .05.2024 r

7

matematyka

15.05.2024 r

8

 język angielski

16.05.2024 r

9

Zakończenie rocznych zajęć dyd. – wych

21 czerwca 2024 r

10

Egzamin zawodowy

Ustali CKE – do 7.02 deklaracje do przystąpienia w sesji letniej.

11.

Ferie letnie

22 czerwca- 31 sierpnia 2024 r

12.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2-3 listopada 2023 r – 2 dni

2 stycznia 2024 – 1 dzień

2 maja 2024 – 1 dzień

31 maja 2024 – 1 dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Posiedzenia Rady Pedagogicznej: posiedzenia plenarne i szkoleniowe  wg oddzielnego harmonogramu.
 • Spotkania informacyjno-wychowawcze dyrektora, kadry pedagogicznej z wychowankami – pierwszy poniedziałek  miesiąca
 • Propozycja przepustek dla wychowanków w roku szkolnym 2023/2024, za zgodą sądu ( do 5 dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)

 

 

 

 

L.P

Termin

Liczba dni

1

Każdy piątek ( po lekcjach) – niedziela 2023/2024 r

2 dni

2

31.10.2023 r ( po lekcjach)– 5.11.2023 r

5 dni

3

30.04.2024 r ( po lekcjach) – 5.05.2023 r

5 dni

4

29.05.2024 r ( po lekcjach) – 2.06.2023 r

4 dni

 

 

 

 • Propozycja urlopów dla wychowanków w roku szkolnym 2023/2024, za zgodą sądu ( powyżej 5 dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)

L.P

Termin

Liczba dni

1

22.12.2023 r ( po lekcjach)- 2.01.2024 r

11 dni

2

12.01.2024 r ( po lekcjach) – 28.01.2024 r

16 dni

3

27.03.2024 r ( po lekcjach) – 2.04.2024 r

6 dni

4

21.06.2024 r ( po lekcjach) – 1.09.2024 r

72 dni

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja imprez ośrodkowych , konkursów i zawodów sportowych

 

Nazwa imprezy

Termin

Odpowiedzialny

Narodowe czytanie – „ Nad Niemnem”

Wrzesień 2023 r

R.Anusz, B.Majchrzak

 

Sprzątanie świata

 

Wrzesień 2023 r

Z.Ogryzek, J.Boś

Dzień Chłopaka

 

30 Wrzesień 2023 r

K.Kokocińska,wychowawcy grup

Spotkanie z terapeutą  (profilaktyka uzależnień)

Październik  2023 r

A.Homa, A.Osipowicz, J.Żuber

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Październik 2023 r

J.Boś, R.Konieczny

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Listopad 2023 r.

B. Synówka/wychowawcy grup

 

Wieczór Andrzejkowy

 

Listopad 2023 r

K.Kokocińska, B.Majchrzak

Mikołajki

Grudzień 2023 r

K.Kokocińska,J.Żuber, A.Homa,A.Osipowicz/ wychowawcy grup

Wigilia ośrodkowa

21.12.2023 r.

I.Kozieł/R.Konieczny/ wychowawcy grup/wychowawcy klas, K.Hodel, J.Derewiecka

Konkurs recytatorski/ poezji

 

Luty 2024 r

R.Anusz, B.Majchrzak, K.Kokocińska

Święto Ziemi

 

Kwiecień 2024 r

J.Boś, Z.Ogryzek

Rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja

 Maj 2024 r

B. Synówka/wychowawcy klas/grup

 

Dzień Rodziny, Dzień Matki i Ojca

Maj 2024 r

R.Konieczny, wychowawcy grup, A.Homa

 

Dzień Dziecka/ Dzień sportu

Czerwiec 2024 r

B.Majchrzak, M.Łuczak, K.Kokocińska, wychowawcy klas i grup

Zawody sportowe/konkursy

XI Memoriał Kazimierza Bitkowskiego

 Wrzesień/Październik 2023 r

Z.Ogryzek

 

IX Mistrzostwa Ośrodków w Biegach Przełajowych

Październik 2023 r

Z.Ogryzek

 

Biegi Niepodległościowe

 

Listopad 2023 r

B.Majchrzak

Biegi Strefowe

 

Październik 2023 r

B.Majchrzak

VI  Mistrzostwa Ośrodków w deblowym turnieju Tenisa Stołowego

Listopad 2023 r

Z.Ogryzek

XVI Mistrzostwa Ośrodka w Tenisie Stołowym

Grudzień 2023 r

Z.Ogryzek

 

 VII Ogólnopolski Konkurs MOW- „ Bombka Bożonarodzeniowa”

 

Grudzień 2023 r

R. Konieczny/J.Derewiecka

Ośrodkowy Turniej Gry w Kości

Styczeń 2024 r

R.Konieczny/W.Gawron

 

Ośrodkowy Turniej w Warcaby

Styczeń/Luty 2024 r

B.Kozów

 

Turnieje piłkarskie wg zgłoszeń

Cały rok

Z. Ogryzek

 

Turnieje w Tenisa stołowego wg zgłoszeń

Cały rok

Z.Ogryzek

 

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym  - Mrowiny

Marzec 2024 r

Z. Ogryzek

 

Mistrzostwa Polski w Drużynowych Biegach Przełajowych- Włocławek

Maj/Czerwiec 2024 r

Z.Ogryzek

Ośrodkowy Turniej Darta

Marzec 2024 r

A.Grobelny

 

Liga piłki nożnej Wałbrzych

Cały rok

Z. Ogryzek

 

 

 

 

 

Organizacja i udział w imprezach środowiskowych

Nazwa imprezy

Termin

Odpowiedzialny

Wystawa bombek konkursowych dla mieszkańców Mrowin

Grudzień 2023 r

Styczeń 2024 r

R. Konieczny, J.Derewiecka

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości – Świetlica w Mrowinach

Listopad 2023 r

R.Konieczny, E.Kociumaka, B.Synówka

 

Miasteczko Świętego Mikołaja

Grudzień 2023 r

R.Konieczny, A.Grobelny

 

Udział w XLIV Ogólnopolskim Rajdzie MOW Sudety 2024

Maj 2024 r

W.Gawron, I.Kozieł

 

Działania z kalendarza Koła Wolontariatu

Cały rok

J.Derewiecka

 

Integracyjne Wyjazdy – Ligowe Spotkania, mecze ligowe w piłkę nożną - Wrocław

Wg zgłoszeń-2 razy w roku

M.Łuczak

 

 

 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH

Działania profilaktyczne, wychowawcze , zdrowotne i ekologiczne

 

Działalność

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Ramy zajęć

Formy zajęć (aktywne metody pracy)

Działalność prozdrowotna

piłka nożna, tenis stołowy, biegi przełajowe, gry zespołowe, min. siatkówka, koszykówka

 

wychowawcy grup, nauczyciel w- f

zajęcia wychowawcze

profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowotna

trening umiejętności, ćwiczenia praktyczne, zajęcia sportowe

 

 

wyjścia na boisko Orlik w Żarowie, zajęcia na siłowni, zajęcia na siłowni w plenerze

wychowawcy grup, nauczyciel w- f

zajęcia wychowawcze, lekcje w-f, zajęcia rekreacyjno- sportowe

 

trening umiejętności

pogadanki, promowanie zdrowego stylu życia-  pokaz umiejętności

Światowy Dzień Zdrowia

 

 

wychowawcy grup, wychowawcy klas, pielęgniarka

zajęcia wychowawcze, godziny wychowawcze

 

konkursy tematyczne, gazetki

 

wycieczki piesze, krajoznawczo-turystyczne, rajdy, rowerowe, korzystanie z pływalni i lodowiska

wychowawcy grup, nauczyciel w-f, nauczyciele

zajęcia rekreacyjno- sportowe, zajęcia wychowawcze z grupą

treningi, spacery, spinaczki górskie, praktyczna nauka pływania i jazdy na łyżwach

organizacja turniejów i zawodów sportowych:

·         eliminacje do Mistrzostw Polski ośrodków wychowawczych  w piłce nożnej,

·          eliminacje Mistrzostw Polski w tenisie stołowym,

·         międzygrupowy turniej w piłce nożnej ,

·         turniej w piłkarzyki stolikowe(grupowo i indywidualnie),

·         mistrzostwa ośrodka gry w szachy, warcaby, kości,

·         wyjazdy z reprezentacją ośrodka na turniej piłki nożnej halowej.

 

wychowawcy grup:

Z.Ogryzek, B.Kozów

zajęcia wychowawcze, sportowe, resocjalizacyjno-wychowawcze przez sport

 

 

trening umiejętności, właściwa rywalizacja, mecze, rozgrywki sportowe

 

 

zajęcia kulinarne - propagowanie zdrowego żywienia

nauczyciele biologii, wychowawcy grup, pielęgniarka

zajęcia wychowawcze, zajęcia kół zainteresowań

ćwiczenia praktyczne, pokaz, pogadanki, filmy edukacyjne

zajęcia higieniczno - porządkowe (toaleta poranna i wieczorna)

wychowawcy, pielęgniarka

zajęcia wychowawcze, przygotowanie do życia

nauka wykonywania czynności samoobsługowych, pokaz, instruktaż

zajęcia profilaktyczne - zapobieganie zakażeniom wirusem HIV/ AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, choroby wieku dziecęcego, choroby zakaźne

pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciele

zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, godziny wychowawcze

filmy edukacyjne, pogadanki

Działalność informacyjna i edukacyjna

 

Światowy Dzień Turystyki Święto Niepodległości, Dni Ziemi

Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Unii Europejskiej

Dzień Flagi Państwowej

nauczyciele, w tym  historii, wychowawcy

 

 

 

zajęcia wychowawcze, godziny wychowawcze

 

konkursy tematyczne, uroczyste apele i akademie, gazetki tematyczne, filmy edukacyjne

 

 

zorganizowanie punktu pomocy w różnych sytuacjach życiowych – ważne informacje i telefony

wicedyrektor

 

tablica informacyjna z ważnymi telefonami, skrzynka zaufania

Działalność profilaktyczna

zajęcia świetlicowe wg  konspektów zajęć profilaktycznych przeciwdziałania narkomani, agresji, alkoholizmowi, nikotynizmowi

nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka, pedagog, psycholog

 

 

 

zajęcia wychowawcze -

profilaktyka uzależnień

wykład, dramy, pogadanki, filmy, gazetki tematyczne, spotkania z terapeutami, ciekawymi ludźmi

zajęcia artystyczne, muzyczne, teatr – przedstawienia w środowisku, „Stop narkotykom”, „ Dziękuje nie palę”, „ Alkohol mi nie służy”, itd.

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy

zajęcia wychowawcze

profilaktyka uzależnień

wykład, pokaz, plakat anty propagandowy przedstawienia, gazetki tematyczne

 

 

 

 

 

Działalność ekologiczna

 

 

zajęcia wędkarskie  - rozwijanie zainteresowań, obserwacja przyrody – „ Ryba z wody do wody”. Porządkowanie terenu przy stawie

 

wychowawcy grup

zajęcia wychowawcze, koła zainteresowań, zajęcia porządkowe w terenie

 

zawody wędkarsko- sportowe, rekreacyjne spędzanie czasu wolnego, gazetki tematyczne, np. „ Ryby wód słodkich”

porządkowanie lasu, dokarmianie  zwierzyny

 

wychowawcy grup

zajęcia wychowawczo- ekologiczne

akcje, wykłady,

pogadanki

EKO-AKCJE:

1)Sprzątanie Świata

2) Dni Ziemi

 

wychowawcy grup, nauczyciele

zajęcia wychowawcze z ekologia na TY!

ekobiwaki,

ekoprojekty, gazetki, sprzątanie terenu we współpracy ze środowiskiem

kontakt z naturą podczas częstych spacerów po lesie(grzybobranie, szukanie pierwszych znaków wiosny, jesieni itd., piesze wycieczki, obserwowanie przyrody

wychowawcy grup, nauczyciele

zajęcia wychowawcze

spacery, fotografia przyrody, atlas grzybów - rozróżnianie

zbiórka nakrętek – połączona z działalnością na rzecz osób potrzebujących oraz zajęciami teoretycznymi

wychowawcy grup, nauczyciele

zajęcia wychowawcze

wykład – przeznaczanie, co , komu i dlaczego?!

miejsca zbiórki nakrętek

zajęcia porządkowe - wdrażanie do dbałości o otoczenie

nauka segregacji odpadów

 

wychowawcy grup, nauczyciele

zajęcia wychowawcze w grupach

 

akcje, happening, codzienne segregowanie śmieci, gazetki tematyczne

sadzenie kwiatów, drzew i innych roślin w najbliższym otoczeniu i środowisku

wychowawcy grup, nauczyciele

zajęcia wychowawcze w grupach

 

ćwiczenia praktyczne

Działalność przeciwdziałania agresji

 

 

kostka Rubika i szachy  - gry wyciszające

 

wychowawca, psycholog, pedagog

indywidualne zajęcia z wychowankiem

trening umiejętności

 

wycieczki do Wrocławia gdzie podczas meczu Śląska Wrocław bierzemy aktywny udział w akcji klubu „Dzieci na stadionie – uczymy się kulturalnego dopingu”.

wychowawcy grup

zajęcia wychowawcze,

profilaktyka niedostosowania społecznego

wykład

wycieczka

zajęcia taneczne – do różnego rodzaju muzyki mające za zadanie wyładowanie negatywnych emocji jak również wyciszające.

wychowawcy grup, nauczyciele

zajęcia wychowawcze

trening umiejętności

zajęcia plastyczne – witraże metodą windows colour „ Okno w świat bez agresji”

wychowawcy grup, nauczyciele, psycholog

 

indywidualne zajęcia z psychologiem, pedagogiem

 

ćwiczenia praktyczne,

rozmowy wychowawcze

arterapia (przygotowanie np., jasełek,”, wspólne „muzykowanie”)

wychowawcy grup, nauczyciele, psycholog

zajęcia wychowawcze

 

trening umiejętności

rozładowanie napięć i negatywnych emocji wśród wychowanków:

- wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie agresji, a w przypadku jej wystąpienia reagowanie zgodnie z wytycznymi..

 

-wyjścia do biblioteki,

 

-wzmocnienie pozytywnych relacji wychowanków poprzez wspólne wykonywanie działań na rzecz grupy, drobne remonty naprawy, wspólne zainteresowania,

 

- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia – gry planszowe, kostka Rubika, szarady itp., rozwiazywanie krzyżówek

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

zajęcia wychowawcze

profilaktyka niedostosowania społecznego

rozmowy wychowawcze, działania praktyczne, gry i zabawy wyciszające

zajęcia muzyczne – muzyka relaksacyjna

wychowawcy grup, nauczyciele, psycholog, pedagog

zajęcia wychowawcze, profilaktyka niedostosowania społecznego

słuchanie muzyki

 

 

 

 

 1. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU.

 

 1. Działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły uwzględniają: wychowanie do życia w rodzinie, promowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową – w zakresie wybranym do realizacji w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły i placówki resocjalizacyjnej, planach wychowawców klas i według aktualnych potrzeb placówki;

 

 1. Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje działania zintegrowane i spójne z:
 • Statutem Szkoły
 • Szkolnym zestawem programów nauczania
 • Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
 1. W działania wychowawczo - profilaktyczne włącza się każdy nauczyciel, wychowawcy internatu oraz inni pracownicy szkoły i specjaliści z instytucji pozaszkolnych - przy szczególnym zaangażowaniu:
 • wychowawców,
 • psychologa, pedagoga szkolnego,
  1. Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany będzie na wszystkich zajęciach lekcyjnych, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach internackich.

 

 1. Realizacja programu zakłada:
 • pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze nauczycieli, wychowawców i wszystkich instytucji, aby prawidłowo zdiagnozować problemy młodzieży i prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne. Ustalenie jasnych i jednolitych działań profilaktycznych skierowanych na młodzież;
 • umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania;
 • stwarzanie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych;
 • dostarczanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich przeciwdziałania;
 • kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;
 • tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole przez wszystkich  pracowników szkoły oraz warunków do zdrowego stylu życia (uprawianie turystyki, sportu i rekreacji);
 • budowanie wzajemnego zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;
 • zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków.

 

 1. W stosunku do uczestników będą przestrzegane następujące standardy etyczne i zawodowe:
  • respektowanie podmiotowości uczestników programu
  • poszanowanie ich godności i indywidualności
  • ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji
  • uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników
  • uwzględnianie ich systemu wartości i stopnia wrażliwości
  • nienaruszanie w stosowanych technikach terapeutycznych mechanizmów obronnych osobowości uczniów
  • zatrudnienie w razie potrzeby realizatorów działań profilaktycznych, posiadających fachowe przygotowanie pedagogiczne.
 1. EWALUACJA PROGRAMU.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą placówki. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz corocznie dokonywanej ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, na grupie wychowawczej – wychowawcy grup. a do oceny całokształtu tych oddziaływań, powołany przez dyrektora pedagog. Wyniki ewaluacji są jawne i prezentowane w postaci raportu. Z jego skróconą wersją dyrektor zapoznaje Radę Pedagogiczną oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna
 • Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, w formie uchwalania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna. 
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

Program profilaktyczno- wychowawczy przyjęto uchwałą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2023 r r