Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Karta informacyjna dokumentu

Karta informacyjna dokumentu

W wystąpieniu pokontrolnym wniesiono o: 1. zapewnienie sporządzania przez zespół powypadkowy protokołów oględzin miejsca wypadku lub notatki, informacji ze zdjęciami lub szkicami, 2. egzekwowanie wskazanych w protokole powypadkowym przez zespół powypadkowy adekwatnych środków profilaktycznych do ustalonych okoliczności i przyczyn wypadków, 3. niezwłoczne powoływanie zespołu powypadkowego w celu zapewnienia terminowego przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego, 4. wydawanie pracownikom zaświadczeń z profilaktycznych badań lekarskich określających charakter przeprowadzonych badań (wstępne, okresowe czy kontrolne), 5. potwierdzanie w trakcie szkolenia wstępnego bhp zakresu tematycznego i wymiaru godzinowego szkoleń, 6. umieszczanie w poszczególnych częściach akt osobowych pracowników oryginałów zaświadczeń z profilaktycznych badań lekarskich i pracowniczych szkoleń z zakresu bhp.

Karta informacyjna dokumentu