Sprawozdanie finansowe za rok 2023. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników, Bilans i Zestawienie zmian w funduszu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach

Dyrektor MOW Mrowiny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostało rozstrzygnięte

Uzasadnienie

Wybrani kandydaci złożyli wymagane dokumenty spełniające wymogi formalne.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że wybrana osoba posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.

Oferta Pracy Specjalista – ds. kadrowych i płac

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i płac

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze w ramach umowy o pracę:
Jednostka organizacyjna Powiatu:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach
Stanowisko: Specjalista – stanowisko ds. kadrowych i płac Wymiar etatu: 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wykształcenie:

 • wyższe I lub II stopnia
 • preferowane: ekonomia/ administracja
 • specjalista ds. kadr i płac

Doświadczenie zawodowe:

 • min. 2 lata
 • wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku

Główne obowiązki:

 • Zadania z zakresu spraw kadrowych w tym:
  - kompleksowa obsługa kadrowa pracowników placówki,
  - prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z przebiegiem zatrudnienia,
  - rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, nadgodziny itp.),
 • - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  - prowadzenie spraw dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  - prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych,
  - sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacją zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON
  - przygotowywanie, weryfikacja i przechowywanie dokumentów dotyczących procesu rekrutacji.

Zakres odpowiedzialności: Osoba na opisywanym stanowisku:

 • Posiada odpowiedzialność finansową,
 • Ponosi odpowiedzialność za prawidłową, terminową i zgodną z przepisami prawa realizację powierzonych jej obowiązków,
 • Przygotowuje dokumenty z zastosowaniem obowiązujących przepisów, co wymaga stałego poszerzania wiedzy, umiejętności i podnoszenia kwalifikacji poprzez doskonalenia zawodowe.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE


Wiedza
 (w tym wykształcenie):

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie w prowadzeniu kadr min. 2 lata,
 • Praktyczna znajomość prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Umiejętności:

 • Identyfikacji aspektów prawnych rozpatrywanych spraw,
 • Interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • Znajdowania praktycznych rozwiązań,
 • Rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • Dobrej organizacji pracy własnej,
 • Dostosowywania się do zmian,
 • Radzenia sobie ze stresem.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów w zakresie działania ( m.in. Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, karta nauczyciela, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • Umiejętność sporządzania umów o pracę oraz innych druków i aktów prawnych,
 • Umiejętność współpracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopię dyplomu, świadectwa szkolnego),
 3. Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy potwierdzającego wymagany staż pracy,
 4. Inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,
 5. Oświadczenie o niekaralności ( osoba, której zostanie zaproponowana umowa o pracę będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej danymi kontaktowymi) do dnia 02.08.2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalista ds. kadrowych i płaca.

Aplikacje należy złożyć w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

 

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mowmrowiny.pl ; i na stronie internetowej placówki: www.mowmrowiny.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Szkolna 6.

 Ogłoszenie wyników o godzinie 14:00 w dniu 02.08. 2023 roku.

Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Mrowiny,  dnia 26.07.2023 rok

                                                                             Dyrektor

 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1

                                                                                w Mrowinach

                                                                                Ireneusz Kozieł

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Mrowinach ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

I Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach

Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów, tel. 74 8580316, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące,

 niezbędne wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 5. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 6. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 7. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 8. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 10. Jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane

następujące dodatkowe wymagania:

1 Ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 1. Ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
 2. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

 Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:

- Karta Nauczyciela;

- Kodeks Pracy;

- Ustawa o pracownikach samorządowych;

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- Ustawa budżetowa;

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ustawa o rachunkowości

 1. Znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach: Program Finanse Vulcan, Płatnik ZUS, Aplikacja Bankowa VeloBank, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA, PEFRON
 2. Ogólna znajomość zasad księgowości projektów unijnych,
 3. Umiejętność obsługi komputera,
 4. Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

IV Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego:

 1. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych,
 2. Przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanych jednostek,
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 4. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
 5. Przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 6. Sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym ww. stanowiska,
 7. Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
 9. Naliczanie wynagrodzeń,
 10. Rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym
 11. Sporządzanie sprawozdań wykonania wydatków i dochodów miesięcznych/kwartalnych/rocznych,
 12. Sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 13. Rozliczanie dożywiania prowadzonego przez stołówkę,
 14. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora 

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w wymiarze 1/1 etatu – 40 godzin tygodniowo.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
 • w budynku nie ma toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych.

 

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach w miesiącu listopadzie 2023r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%.

VII Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 289) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2).

8.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).

 1. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4).
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5).
 3. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Mrowinach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 6).

 

 

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 5 - 8 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VIII Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VII w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach”.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach, Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów w sekretariacie (parter) w terminie do    11 grudnia 2023 r. do godz. 14:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

IX Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.mowmrowiny.pl /zakładka – ogłoszenia / oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Mrowinach.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

 

Mrowiny, 29.11.2023 r.

Klauzula RODO MOW w Mrowinach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i płac.

Dyrektor MOW Mrowiny informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko  zostało rozstrzygnięte

Uzasadnienie

Wybrani  kandydaci  złożyli  wymagane dokumenty spełniające wymogi formalne. 
Przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że wybrana osoba posiadają  niezbędne  kwalifikacje  do  wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.                                   

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

Więcej o: Prawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność Naszej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

Więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Więcej o: Audyty i kontrole

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Więcej o: Rejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Więcej o: Tryb załatwiania spraw

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Naszej Instytucji oraz związanych z działalnością Naszej Instytucji.

Więcej o: Karty spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji